Эцсийн өмчлөгчийн төв бүртгэлийг олон нийтэд нээлттэй болгох

Download document

Publication type
Briefing
Publication

Sections
Implementation, Research

Open Ownership Principles
Central register, Access

Нийт

Энэхүү бодлогын товч танилцуулга нь бенефициар өмчлөлийн бүртгэлийг олон нийтэд ил болгосноор гарах үр өгөөжийг тодорхойлж, өөр өөр хэрэглэгчдийн бүлгүүд ийм өгөгдлийг хэрхэн илүү сайн ашиглах боломжтойг харуулдаг.

Бодлого боловсруулагчид нийтийн бүртгэл нь нийтийн ашиг сонирхолд үйлчилнэ гэсэн ойлголттойгоор ажиллах хангалттай нотолгоо байгаа гэж үзэж байна. Энэхүү бодлогын товч танилцуулга нь хэрэгжүүлэгчдэд анхаарах гол асуудлуудыг тодорхойлсон үр дүнтэй, аюулгүй бенефициар өмчлөлийн ил тод байдлын дэглэмийг боловсруулахад тусалдаг.

Next page: Тойм