Ангилсан, харилцан ажиллах боломжтой эцсийн өмчлөлийн өгөгдөл

Эцсийн өмчлөлийн ангилсан өгөгдлийг хэрэглэх нь

ЭӨ-ийн ангилсан өгөгдлийг ашиглахын тулд хэрэгжүүлэгчид дараахыг анхаарна. Үүнд:

 • таатай орчин бүрдүүлэх;
 • ЭӨ-ийн мэдээллийг цуглуулах, хадгалах зарчмыг тодорхойлох;
 • боломж бололцоогоо ухамсарлаж, хэвлэн нийтлэх үе шатанд тодорхойгүй байдлыг арилгах.

Таатай орчин бүрдүүлэх

Ангилсан өгөгдлийн боломж бололцоо нь эцсийн дүндээ хууль эрх зүй, зохицуулалт, улс төрийн орчноор хязгаарлагддаг. Эдгээр талбаруудад тогтоосон хязгаарлалтыг ямар ч техникийн ажиллагаа даван туулж чадахгүй. Иймд, бодлого боловсруулагчдын хамгийн чухал ажил нь ЭӨИТБ-тай холбоотой техникийн зорилтуудад хүрэхийн тулд, хууль эрх зүй, зохицуулалт, бодлогын тогтолцоог бий болгож, үе шаттайгаар сайжруулах явдал юм.

Хэрэглэгч төвтэй, давтагдах арга

Хэрэгжүүлэгчид технологид хэрэглэгч төвтэй аргыг баримтлах ёстой. Энэ нь оролцогч талуудын сонирхол, оролцоог хангаж, зорилгод нийцсэн системийг бий болгоно. [51] Хэрэгжилтийг нэг удаагийн төсөл биш, давтагдах үйл явц гэж үзвэл зохино. Зарим эхэн үеийн бүртгэлүүдийн амжилт нь тэдний давтагдах аргаас хамаарч байсан (жишээ нь, Нүд 3 харна уу). Хэрэгжилтийн хүрээнд болон хэрэгжүүлсний дараа өгөгдөл хэрэглэгчдийг татан оролцуулж, системээ үе үе сайжруулснаар анхан шатны хэрэгжүүлэгчид нь одоо ЭӨИТБ-ын үр дүнтэй шинэчлэлийн тулгын чулуу гэж тооцогдож буй элементүүд дээр санал нэгдсэн.

Хууль тогтоомж нь давтагдах аргыг дэмжих ёстой. Хэрэв хууль тогтоомж нь хэтэрхий хатуу заалттай байвал, бүртгэлийн удирдлагын аливаа жижиг өөрчлөлтөд хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай болно. Хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах нь цаг хугацаа, хүчин чармайлт их шаарддаг бөгөөд хууль тогтоох байгууллагаар хэлэлцэх бүрд улс төрийн сөрөг нөлөөнд нээлттэй байдаг тул, энэ нь дахин давтагдах магадлалыг бууруулж болно. Харин, хэрэв бүртгэгчид илүү уян хатан байх боломж олговол, эдгээр давталтуудыг хийхэд хялбар байх болно. Үүний нэг жишээ нь улс орнуудад хоёрдогч хууль тогтоомж эсвэл журмын хүрээнд ЭӨ-ийн мэдүүлгийн маягтыг багтаах явдал юм. Энэ нь үүссэн аливаа саад бэрхшээлийг шийдвэрлэхийн тулд, бүртгэгчийг мэдээлэл цуглуулах маягтыг давтан сайжруулах боломжгүй болгодог (жишээ нь, Нүд 3 харна уу).

Хууль эрх зүй, бодлогын орчин

Давтагдах аргыг хялбаршуулахаас гадна, ЭӨИТБ-ын бодлогын зорилтуудад хүрэхийн тулд хангалттай өгөгдөл цуглуулах эрх зүйн орчин бий болгох нь чухал юм. Ангилсан өгөгдлийн хэрэгцээтэй байдал нь ЭӨ-ийн суурь мэдээлэл хэр үнэн зөв, найдвартай, нарийвчилсан, шинэчлэгдсэн, иж бүрэн, аудит хийх боломжоор хязгаарлагддаг. OO-ын зарчим нь хэрэгжүүлэх үйл явцын эдгээр чухал үе шатуудын үед мэдээллийн чанарыг баталгаажуулах тогтолцоог бүрдүүлдэг. [52] Өгөгдөл цуглуулах, баталгаажуулах, хуваалцахын тулд баримт бичгийг таних тэмдгийн бүртгэлтэй эсвэл санхүүгийн байгууллагуудын эзэмшиж буй мэдэгдэлтэй тулгаж баталгаажуулах гэх мэт олон байгууллагуудын хооронд гэрээ байгуулах шаардлагатай болж болно. Ийм төрлийн гэрээ хэлэлцээрийг тохиролцож, ажиллагааг эхлүүлэхэд цаг хугацаа их шаардагддаг тул, аль болох эрт эхлүүлэх хэрэгтэй. Хууль тогтоомжид ЭӨ-ийн өгөгдлийг ангилах талаар нарийвчилж оруулах нь ховор байдаг хэдий ч, дараах бүх шинж чанарууд нь хатуу хууль эрх зүйн тогтолцооны нэг хэсэг юм.

 • эцсийн өмчлөлийн найдвартай тодорхойлолт;
 • иж бүрэн цар хүрээг хамруулах, хангалттай мэдээлэл цуглуулах;
 • ЭӨ-ийн мэдүүлэг гаргахад шаардлагатай мэдээлэл, холбогдох хүчин зүйлсийг ил тод болгох хууль ёсны үүргийг бий болгох;
 • хувийн нууц, мэдээлэл хамгаалах хууль тогтоомжид нийцүүлэн мэдээлэл боловсруулах, нийтлэх эрх зүйн зөв үндэслэлийг бий болгох;
 • баталгаажуулахын тулд өгөгдлийн зөв гэрээ хэлэлцээрийг бэлэн байлгах;
 • дүрэм журмыг дагаж мөрдөх, өгөгдлийн чанарыг сайжруулах хориг арга хэмжээ, хэрэгжүүлэх дүрмийг боловсруулах. [53]

Технологийг хувийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хэрэгжүүлэх тулгын чулуу болгон ашиглаж болно. ЭӨ-ийн талаарх бүх мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй байлгах шаардлагагүй бөгөөд ангилсан өгөгдөл нь бүрэн эсвэл хэсэгчилсэн багц өгөгдөлд зохих нэвтрэх эрхтэй хүмүүст хянах, аудит хийх хамгийн хялбар, найдвартай арга замыг бий болгоно. Жишээ нь, дотоодын байгууллагуудыг бодвол бага хэмжээний өгөгдлийн хэсгийг олон нийтэд нээлттэй болгож, шаталсан нэвтрэх эрх гэж нэрлэгддэг онцгой эмзэг өгөгдлийн талбаруудыг орхигдуулах замаар үүнийг хэрэгжүүлнэ. Мэдээллийг ил тод болгох ердийн журмаас үл хамаарах зүйл, аль хэдийн нийтэлсэн өгөгдлийг буцаах, хасах боломж олгодог хамгаалалтын дүрмийг бий болгох нь бас чухал юм. [54] Ангилсан өгөгдөл нь дараа нь засварлаж болзошгүй өгөгдлийг ашиглах, дахин нийтлэхтэй холбоотой зардал, эрсдлийг бууруулдаг. Ангилсан өгөгдөл нь нууцлал, аюулгүй байдлын арга хэмжээг улс орнуудын хооронд зохицуулах боломж олгож, бодитоор хасагдсан тохиолдолд санамсаргүйгээр ил тод болгох эрсдлийг бууруулдаг.

Нөөц

Бодлого боловсруулагчид ЭӨИТБ-ын бодлогын зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд техникийн нөөцийн асуудлаар саад учруулахгүй байх ёстой. ЭӨИТБ нь өргөн цар хүрээтэй, урт хугацааны шинж чанартай хүлээгдэж буй үр ашиг бүхий цогц бодлогын оролцоо бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэхэд засгийн газар хоорондын зохицуулалт, тогтолцоо, үйл явц дахь томоохон өөрчлөлтүүдийг хамардаг. Эдгээр зорилгыг хэрэгжүүлэх чадвартай техникийн системийг санхүүжүүлэх нь хэцүү ажил байж болно. Аливаа техникийн үйл ажиллагаа нь нэг төрийн байгууллагад хэрэгжүүлэх зардлыг багасгах биш, харин хүлээгдэж буй бодлогын үр ашгийг бүрэн тодорхойлох зориулалттай байвал зохино. Эдгээр үр өгөөж нь ихэвчлэн хэрэгжүүлэгч агентлагаас гаднаас цуглардаг тул төсөв бүрдүүлэхэд цогц арга барил шаардлагатай. [55] Техникийн нөөцөөс гадна ЭӨ-ийн мэдээллийг ил тод болгох дүрэм нь мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг хангахад дагаж мөрдөх, хориг арга хэмжээ хэрэгжүүлэх, өгөгдлийн лавлагаа, баталгаажуулалтад хангалттай нөөцтэй байхыг мөн шаарддаг.

Эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг цуглуулах, хадгалах зарчмыг тодорхойлох

ЭӨ-ийн мэдээллийг цуглуулах, хадгалах зарчмуудыг бий болгохдоо хэрэгжүүлэгчид ЭӨ-ийн ангилсан өгөгдлийн хамгийн наад захын гол элементүүдийг анхаарч үзэх ёстой бөгөөд эдгээр болон бусад элементүүдийг системийн загварт оруулах хэрэгтэй.

Эцсийн өмчлөлийн ангилсан өгөгдлийн үндсэн элементүүд

ЭӨ-ийн өгөгдөл нь хувь хүн, хуулийн этгээдийн хоорондын өмчлөл, хяналтын харилцааг тайлбарладаг. Мэдээлэл ил болгох дүрмээс хамаарч эдгээр харилцааг өгөгдөл гэж тайлбарлавал энгийн эсвэл илүү төвөгтэй байж болох хэдий ч, ЭӨ-ийн өгөгдлийн гүйцэтгэх ёстой гурван үндсэн функц өөрчлөгдөөгүй хэвээр байна. Ангилсан өгөгдлийн хувьд эцсийн өмчлөл нь:

 1. ЭӨ-ийн мэдэгдэлд ил болгосон хүмүүс, компани болон бусад холбогдох этгээдүүдийг тодорхойлох;
 2. ЭӨ-ийн мэдэгдэлд ил болгосон этгээдүүдийн (нэр бүхий этгээдүүд гэх мэт) ашиг сонирхол, харилцааны мөн чанарыг тайлбарлах;
 3. ЭӨИТБ-ын ил болгосон мэдээлэлд аудит хийх боломжтой, харилцан ажиллах боломжтой байлгах.

Хүмүүс, компани болон бусад холбогдох этгээдүүдийг тодорхойлох

ЭӨ-ийн өгөгдөл нь энэхүү ЭӨИТБ-ын дүрмийн дагуу мэдүүлэг гаргаж буй бүх хуулийн этгээдийг тайлбарлах чадвартай байх ёстой бөгөөд мэдүүлгийн хүрээнд ил тод болгож болох бүх хуулийн этгээд, эзэмшлийн зохион байгуулалтыг нэгтгэхэд хангалттай уян хатан байх ёстой. ЭӨ-ийн өгөгдөл нь ЭӨИТБ-ын мэдүүлэгт хамаарах хувь хүн, хуулийн этгээд, эзэмшлийн зохион байгуулалтыг тайлбарлах, олж тогтооход шаардлагатай талбаруудыг тодорхойлж, ангилах ёстой. Үүнд нэмэлт хоёр арга бий. Эдгээр нь:

 1. ЭӨИТБ-ын үйл явцад оролцож буй хүн ба хүн бус хуулийн этгээдүүдийг давхардалгүй байдлаар тодорхойлохын тулд онцгой, байнгын, шийдвэрлэх боломжтой таних тэмдгийг ашиглахыг шаарддаг. [56] Таних тэмдэг нь бусад улс орнуудын эрх бүхий байгууллагууд гэх мэт өгөгдөл хэрэглэгчдийн хувьд утга учиртай байх ёстой.

  Таних тэмдгүүдийн жишээнд олонд танигдсан компанийн бүртгэлээс олгосон компанийн дугаар, тодорхой нэг улсын иргэний бүртгэлийн дугаар эсвэл дотооддоо үүсгэсэн эцсийн өмчлөгчийн таних тэмдэг орно. [57] Таних тэмдэг нь багц өгөгдлийг үр ашигтай, найдвартай ашиглах боломжийг олгож, өгөгдлийг цэвэрлэх хэрэгцээг бууруулж, өндөр үр ашигтай дүн шинжилгээ хийх нөөцийг чөлөөлдөг. Гэлээ ч, зохих таних тэмдэг байх ёстой бөгөөд хэрэв байгаа бол цуглуулах, хадгалах, хэвлэн нийтлэхэд тохиромжтой байх ёстой. Иймд, дотоодын эцсийн өмчлөгчтэй холбоотой цуглуулсан таних тэмдгүүдийг эрэмбэлэх эсвэл давхардлыг нь арилгахыг дэмжих үүднээс зөвхөн дотооддоо үүсгэсэн таних тэмдгийг нийтлэхийг сонгох зэргээр таних тэмдгүүдийг цуглуулах ажлыг голчлон анхаарч, нөхцөл байдалтай нь уялдуулж авч үзэх хэрэгтэй.

  Орон нутгийн бус хувь хүн эсвэл компаниудын онцгой таних тэмдгийг эрж олоход хэцүү байж болно. Жишээ нь, Канад улс Нийгмийн даатгалын дугаартай (SIN) хэдий ч, тус улсад ажилладаггүй гадаадын иргэдэд SIN байдаггүй. Тиймээс Британийн Колумби Мужийн эцсийн өмчлөлийн бүртгэлийн газар өөрийн улсын иргэний үнэмлэхээс өөр иргэний үнэмлэхийг баталгаажуулах арга байхгүй тул гадаадын иргэдээс өөр таних тэмдэг шаарддаггүй.

  Гадаадын иргэнд заавал бүртгүүлэх (жишээ нь, компани шинээр бүртгүүлэх эсвэл үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах үед) шинэ таних тэмдэг олгох, эсвэл одоо байгаа таних тэмдгийг олж авах шаардлагатай зарим үйл явцыг оруулах арга байж болно. Канадын хувьд, татварын албанд бүртгүүлснээр Нийгмийн даатгалын дугаар авах гэх мэт. Өөр нэг арга нь, АНУ-д төлөвлөсний дагуу дотооддоо шинэ таних тэмдэг үүсгэх юм. [58] Дотооддоо үүсгэсэн таних тэмдэг нь олон улсын хэмжээнд хуваалцахад илүү тохиромжтой хэдий ч, дагалдах мэдээлэлгүйгээр үнэ цэнэ багатай байх болно.

  Одоо байгаа онцгой таних тэмдэг нь хоёр компани нэгдэх үед хувь хүмүүс эсвэл компаниудын хувьд байнга тогтмол байдаггүй гэдгийг хэрэгжүүлэгчид мөн мэдэж байх ёстой.

 2. ЭӨИТБ-ын үйл явцад оролцож буй хүн ба хүн бус хуулийн этгээдүүдийн танигдах магадлалыг тодорхойлох боломж олгодог тодорхойлох өгөгдлийн талбаруудыг ашиглахыг шаарддаг. Тодорхойлох өгөгдлийн талбаруудын жишээнд: нэрс, төрсөн огноо, иргэншил, хувь хүмүүсийн холбоо барих хаяг; мөн нэр, бүртгүүлсэн улс, хуулийн этгээдийн төрөл, бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн хаяг, утасны дугаар орно. Тодорхойлох өгөгдлийн талбарууд нь таних тэмдэг байхгүй болон дундын таних тэмдэггүй хоёр эх сурвалжаас багц өгөгдлийг холбох шаардлагатай үед хэрэгцээтэй. Аль ч тохиолдолд, магадлалын аргыг ашиглан хуулийн этгээдүүдийг тааруулж болно. [59] Боломжтой бол тодорхойлох өгөгдлийн талбаруудыг өгөгдлийн онцгой таних тэмдгийг орлуулах бус, нэмэлт болгон авч үзэх хэрэгтэй бөгөөд стандартчилагдсан хэлбэрт нийцэж байх ёстой.

Эдгээр аргууд нь өгөгдөл цуглуулах, хадгалахтай холбоотой хэдий ч, мэдээлэл нийтлэхээс үүсэх эрсдлийг хязгаарлахын тулд хэвлэн нийтлэгчид нууц өгөгдөл болох хувь хүмүүсийн онцгой таних тэмдэг бүхий бичиг баримтыг (үнэмлэх) нийтлэх боломжгүй байдаг гэдгийг анхаарах нь зүйтэй. Жишээ нь, хувийн үнэмлэх, татварын дугаар, нийгмийн даатгалын дугаар зэрэг мэдээллийг нийтлэх үед хувийн мэдээллийг хулгайлах эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Иймд, улс орнууд ихэвчлэн бага хэмжээний өгөгдлийн хэсгийг олон нийтэд нээлттэй болгох шаталсан нэвтрэх эрхийн системийг хэрэгжүүлдэг. [60] Нийтийн хэрэгцээнд зориулж хамгийн бага хэдий ч, хангалттай хэмжээний дэлгэрэнгүй өгөгдлийг нийтлэхийн тулд, тодорхойлох өгөгдлийн талбаруудыг ихэвчлэн ашиглах боломжтой болгодог бөгөөд энэ нь аль аль нэмэлт арга барил шаардлагатай гэсэн үг юм.

Тодорхой мэдүүлгийн дүрэмд тулгуурлан юуг ил тод зарлах шаардлагатайг тодорхойлох нь техникийн хувьд төвөгтэй байж болох бөгөөд нууцлал, мэдээлэл хамгаалах хуулиар мөн хязгаарлагдаж болно (жишээ нь, Нүд 7 харна уу). [61]

Нүд 7: Эцсийн өмчлөлийг ил тод болгох ажлын хүрээнд жендэр, хүйсийн өгөгдөл цуглуулах

Жендэр болон хүйсийн өгөгдөл нь мэдээлэл хамгаалах зарим дүрмийн дагуу хувийн нууц өгөгдөл болдог тул, энэ нь тэдгээрийг боловсруулах хуулийн эрхзүйн босго өндөр гэсэн үг юм. Мэдээлэл хамгаалах зарчимд нийцүүлж, засгийн газар тодорхой зорилгоор шаардлагатай хэмжээнээс илүү мэдээлэл цуглуулах ёсгүй. ЭӨ-ийн мэдээллийг ил тод болгох хүрээнд хувийн мэдээллийг цуглуулах зорилго нь хувь хүмүүсийг хоёрдмол утгагүйгээр тодорхойлоход оршино. Ихэнх тохиолдолд, үүнд жендэр болон хүйсийн өгөгдөл заавал шаардлагагүй.

Гэлээ ч, OO-ын судалгаагаар ЭӨ-ийн мэдээллийг ил тод болгох хүрээнд ийм өгөгдлийг цуглуулах нь эмэгтэйчүүд албан ёсны үнэмлэх авах боломж хязгаарлагдмал үед, онцгой ач холбогдолтой болохыг тогтоосон. [62] Хэрэв ЭӨ-ийн мэдээлэл ил болгох дүрэм нь иргэний үнэмлэхний хуулбарыг цуглуулахаас хамаарч байвал, жишээ нь, ялангуяа компани шинээр бүртгүүлэх үед ийм мэдээлэл ил болгох шаардлагатай тул, энэ нь эмэгтэйчүүдийг эцсийн өмчлөгч болоход саад болж болзошгүй.

Хэрэв тухайн хүн албан ёсны хувийн үнэмлэх авах эрхгүй бол, хүйсийн өгөгдөл цуглуулах нь компанийн жинхэнэ эзнийг тодорхойлоход тусална. Энэ нь хүйс хамаарахгүй хүмүүсийн нэрс түгээмэл байдаг нөхцөлд мөн хамаарч болно. Хэрэгжүүлэгчид хуулийн дагуу бүх хувийн мэдээллийг цуглуулах зорилгоо тодорхойлж, хууль эрх зүйн үндсийг бий болгох ёстой.

Талуудын хоорондын харилцааг тодорхойлох

ЭӨ-ийн өгөгдөл нь ЭӨИТБ-ын мэдүүлэгт хамаарах хувь хүн, хуулийн этгээдийн хоорондын хамаарал, эрх зүйн бусад зохицуулалт бүхий этгээдийг тайлбарлахад шаардлагатай талбар, ангиллуудыг тодорхойлох ёстой. Өгөгдөл нь наанадаж тодорхой мэдүүлэгтэй холбоотой эцсийн өмчлөгч болон мэдүүлэг гаргагч хуулийн этгээдийн хоорондын холбоог тогтоох ёстой. Талуудын харилцааны талаарх өгөгдлийг ил болгох дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь мэдүүлгийн дүрмээс хамаарна.

Өгөгдлийг тодорхойлох шаардлагатай хоёр үндсэн хэсэг байдаг. Эдгээр нь:

 1. Мэдүүлэг гаргагч компани болон эцсийн өмчлөгчийн хоорондох өмчлөлийн үргэлжилсэн хэлхээнд шаардлагатай нарийвчлалын түвшин. Энэ нь зөвхөн эцсийн өмчлөгчийг ил болгохоос эхлээд өмчлөлийн сүлжээг бүхэлд нь ангилсан өгөгдөл болгон ил болгох хүртэл байж болно. [f]
 2. Өмчлөх буюу хяналтыг хэрэгжүүлэх ашиг сонирхлын шаардлагатай нарийвчлалын түвшин. Үүнд өмчлөлийн төрлүүдийн тайлбар (жишээ нь, хувьцаагаар дамжуулан санал өгөх эрх эсвэл нэр бүхий этгээдээр дамжуулах өмчлөл); ашиг сонирхлын түвшин (жишээ нь, хувьцаа эзэмшиж байгаа тохиолдолд); тодорхой төрлийн өмчлөлийн талаарх нарийвчилсан мэдээлэл, мөн хувь хүмүүсийн эдийн засгийн үр ашиг хүртэх арга замууд; ил тод болгох дэглэмд шаардлагатай хяналтууд (жишээ нь, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын мэдээллийг ангилан ил тод болгох); өмчлөл, хяналтын харилцаа эхлэх болон дуусах үеийн мэдээлэл орно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг мөн хэрэгцээтэй, ашиглах боломжтой байхаар ангилах ёстой бөгөөд өмчлөл, хяналт нь эдгээр нарийвчилсан мэдээллийг будлиулсан хийсвэрлэлийн өндөр түвшинд ангилагдсан байх ёсгүй (Нүд 8 харна уу).

Нүд 8: Өмчлөл, хяналтын харилцааны талаарх нарийвчилсан мэдээлэл хангалтгүй нийтлэгдсэн өгөгдлийн ангиллын жишээ

Дараах хийсвэр жишээнд, зохиомол улсаар эцсийн өмчлөлийг ангилалд хуваасан байна. Эцсийн өмчлөгчийн мэдүүлэг бүрийн хувьд, мэдээлж буй этгээд жагсаалтаас өмчийн нэг ангиллыг сонгох шаардлагатай.

Ангилал Тодорхойлолт

 • A : Мэдүүлэг ирүүлсэн хуулийн этгээдийн саналын эрх, саналын эрхтэй хувьцаа, хөрөнгийн багадаа 25%-ийг шууд болон шууд бусаар эзэмшдэг.
 • B: Аливаа гэрээ, ойлголт, харилцаа, эзэмшлийн зохион байгуулалтаар дамжуулан мэдүүлэг ирүүлсэн хуулийн этгээдэд дангаараа эсвэл бусадтай хамтран хяналт тавьдаг.
 • C: Тухайн хуулийн этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонхийг сонгох эрх мэдэлтэй.
 • D: Тухайн хуулийн этгээдийн удирдлага, бодлогод давамгайлах нөлөө үзүүлэх эрх мэдэлтэй.
 • E: Тухайн хуулийн этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонхид бодитоор, албан ёсоор нөлөөлөх эрх мэдэлтэй.
 • F: Тухайн хуулийн этгээдийн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхтэй.
 • G: Нэр бүхий хувьцаа эзэмшигчид эсвэл нэр бүхий захирлуудаар дамжуулан мэдүүлэг ирүүлсэн хуулийн этгээдийг эзэмшдэг буюу удирддаг.
 • H: Тухайн хуулийн этгээдийг өөр арга хэлбэрээр эзэмшдэг буюу удирддаг.

Жишээ нь, нэр бүхий хувьцаа эзэмшигчээр дамжуулан эцсийн өмчлөлийг хэрэгжүүлдэг Жон Смитийн талаарх ЭӨ-ийн өгөгдлийг системээс ангилсан өгөгдөл болгон экспортлох үед дараах байдлаар харагдана:

{
[...]
"beneficialOwnerFullName": "John Smith";
"beneficialOwnerCategory": "G"
[...]
}

Үүнийг анх харахад ангилсан өгөгдлийн нийтлэл мэт санагдаж болох хэдий ч, энэ нь хэт их хураангуйлсан жишээ юм. Ангилал тус бүрээр өмчлөл, хяналтыг ойлгоход хэд хэдэн чухал нарийвчилсан мэдээллийг тодорхойлдоггүй. Энэ мэдээллийг түр сануулж, ангилсан өгөгдөл болгон нийтлэх шаардлагатай. Жишээ нь, G ангиллын хувьд энэ маягт нь тухайн нэр бүхий этгээд хэн болох талаарх мэдээллийг агуулдаггүй. Нэр бүхий этгээдийн мэдээллийг эцсийн өмчлөгч хяналтаа хэрэгжүүлэх нэмэлт зангилаа хэлбэрээр цуглуулах ёстой. Эцсийн өмчлөгч, нэр бүхий этгээд, тэдгээрийн хоорондын өмчлөлийн хяналтын харилцааны талаар хангалттай мэдээлэл нийтлэгдсэн байх ёстой. Түүнчлэн, өмчлөл, хяналтын ангилал нь өөр хоорондоо таардаггүй. Хувь хүн нэгээс олон ангилалд багтах эсвэл хуулийн этгээдийн удирдлага, бодлогод (D ангилал) голлох нөлөө үзүүлэхийн тулд, нэр бүхий этгээдийн эзэмшлийн зохион байгуулалтыг (G ангилал) ашиглаж болно.

Эцсийн өмчлөлийн мэдүүлгийг аудит хийх боломжтой байлгах

ЭӨ-ийн өгөгдөл нь хэрэгцээтэй байхын тулд, функцийн хувьд аудит хийх боломжтой байх ёстой. Аудит хийх боломжийг гурван түвшинд авч үзэж болно. Үүнд: [63]

 1. Бүх өөрчлөлтийн бүртгэлийг оруулаад ЭӨ-ийн талаарх бүх мэдээллийн [64] бүрэн түүхэн бүртгэлийг хадгалснаар залилан хийх эрсдлийг бууруулж, системийн бүрэн бүтэн байдлыг сайжруулдаг. Энэ нь цаг хугацаатай холбоотой болон захиргааны мэдээллийг цуглуулж, хадгалж, нийтэлнэ гэсэн үг юм. Ийм өгөгдлийн жишээнд: мэдүүлэг ирүүлсэн огноо; харилцаа эхэлсэн ба дууссан огноо; одоо байгаа өгөгдлийг баталгаажуулсан жилийн тайланг нийтлэх зэрэг зүйлс орно. Хугацааны өгөгдлийг эртхэн авч үзэх нь чухал юм. Үүний хэрэгцээг хууль, дүрмээс гаргах хэрэгтэй байж болно.
 2. Өгөгдөл хэзээ, яагаад алга болсон, үл мэдэгдэх болсон, засварласан талаарх ил тод байдлыг хангаснаар, ЭӨ-ийн өгөгдлийг хоёрдмол утгагүй ойлгох боломжтой болно. Үүнд, жишээ нь, хувийн мэдээллийг хамгаалах дүрмийн дагуу нийтэд мэдээллийг ил болгохоос хамгаалах хүсэлтийг хүлээн авсан эсэх; [65] солилцсон мэдээлэл нь ил тод байдал, ил тод зарлах тодорхой шаардлагыг хангаж байгаа тул хувьцаат компанийн мэдээлэл ил болгохоос чөлөөлөх эрхтэй эсэх; [66] эсвэл хувь хүн энэ тодорхойлолтыг хангаагүйгээс эсвэл эцсийн өмчлөлийг илрүүлж чадаагүйгээс болж эцсийн өмчлөлийн талаар мэдээлээгүй нөхцөл байдлууд орно. [67]
 3. Өгөгдлийг нийтлэх формат, нэвтрэх эрхийн дүрэм, стандартчиллын талаар шийдвэр гаргах замаар ЭӨ-ийн өгөгдөлд нэвтрэх, дүн шинжилгээ хийхэд тулгарч буй бодит саад бэрхшээлийг багасгана.

Эцсийн өмчлөлийн өгөгдлийг цуглуулах, хадгалах, хуваалцах системийг хөгжүүлэх

ЭӨ-ийн мэдээллийг цуглуулах, хадгалах, засварлах, солилцох, нийтлэх боломжтой байхын тулд, дижитал системүүд болон удирдлагын процессууд хоорондоо жигд нийцэж байх шаардлагатай. Хэрэгжүүлэгчид нь системүүд болон бизнесийн үйл явцыг загварчлахдаа техникийн түвшний шинэчлэлийн зорилтуудтай нийцүүлэх, дэмжих ёстой. Бодит байдал дээр, хэрэгжүүлэгчид дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд:

 • ЭӨИТБ-ын бодлогын хэрэгцээ нь системийн архитектур болон өгөгдлийн сангийн загварын шийдвэрт гол байр суурь эзэлж байх ёстой бөгөөд дээр дурдсан ЭӨ-ийн өгөгдлийн онцлог шинж чанаруудыг аль алиныг нь харгалзан үзсэн байх ёстой. Энэ шатанд хэрэгжүүлэгчид өгөгдлийн сангийн загварыг нийтлэх үе шатанд хүлээгдэж буй лавлагаа болон өгөгдлийн нэвтрэлттэй тааруулах нь чухал юм. [68] Жишээ нь, өгөгдлийн сангийн загвар нь хувь хүний өмчлөл, хяналтанд байдаг бүх компаниудын талаар мэдээлэл авах боломжийг хэрэглэгчдэд олгох уу? Энэ шатны хангалтгүй загвар нь цаашдын ашиглах боломжуудыг хязгаарлана.
 • Системийн загварт эхлээд дижитал болгох аргыг хэрэглэж, дижитал технологийн давуу талыг ашиглана. Тухайлбал, мэдүүлгийн үед мэдээллийг баталгаажуулах замаар өгөгдлийн чанар, найдвартай байдлыг сайжруулах гэх мэт.
 • Өгөгдөл цуглуулах, хадгалах, хуваалцах арга барилыг ЭӨИТБ-ын дүрмийн зорилтуудтай нийцүүлнэ. Ангилсан өгөгдлийг бий болгох нь шалгагдаагүй дүрэм, удирдамжид байж болох хоёрдмол байдлыг арилгахыг шаарддаг. Үүнийг загварчлах (маягт гэх мэт) болон үзүүлэлтийн үе шатанд, холбогдох байгууллагуудтай хамтран хийсэн нь дээр. [69]
 • Бизнесийн үйл явцын талаарх шаардлагатай мэдээллийг үүсгэж, цуглуулж, хадгална. Ийм мэдээллийг цуглуулах, хадгалах, дүн шинжилгээ хийх нь ЭӨИТБ-ын мэдээллийг ил тод болгох системийн бүрэн бүтэн байдлын талаар үнэ цэнэтэй ойлголтыг өгч чадна. Хэрэгжүүлэгчдийн цуглуулахад үнэ цэнэтэй байж болох мэдээллийн жишээнд: компани үүсгэн байгуулах төлөөлөгч гэх мэт өгөгдөл ирүүлэхэд оролцсон эрх бүхий зуучлагчдын нарийвчилсан мэдээлэл; илгээх, хянах, нийтлэх үйл явцтай холбоотой гол огноонууд; үйл явц, хүмүүсийн дотоод таних тэмдгүүд; дотоод бодлогоор шаардаж болох дотоод нэвтрэх эрхийн бүртгэлүүд орно. [g]

Боломж бололцоогоо ухамсарлаж, хэвлэн нийтлэх үе шатанд тодорхойгүй байдлыг арилгах

ЭӨ-ийн өгөгдлийг нээлттэй өгөгдлийн хэлбэрээр олон нийтэд нээлттэй болгосноор, тодорхой бус байдлыг арилгаж ашиглах, нэвтрэхэд учирч болзошгүй саад тотгорыг арилгах арга замаар өгөгдлийг ашиглахад бэлэн болгож, ЭӨИТБ-ын бодлогын янз бүрийн зорилтуудад хувь нэмрээ оруулах боломжтой өгөгдөл хэрэглэгчдийн бүлгийг өргөжүүлнэ. [70] Өгөгдлийг бусдад хүртээмжтэй, ойлгомжтой, ашиглах боломжтой болгохын тулд хэрэгжүүлэгчид дараах зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Эдгээр нь:

 • ЭӨ-ийн өгөгдлийг хэвлэн нийтлэх, ангилахдаа нээлттэй стандартыг ашиглах;
 • Зохих лиценз, дагалдах баримт бичиг, хэвлэн нийтлэх бодлого бүхий түүхэн өгөгдөл зэрэг янз бүрийн хэлбэртэй өгөгдөлд нэвтрэх боломжийг олгох замаар нийтлэгдсэн өгөгдлийн аудит хийх боломжтой байлгана.

Нээлттэй стандарт

Нээлттэй стандарт нь гаргах, хэрэгжүүлэх, шинэчлэхэд чөлөөтэй байдаг стандартууд юм. Нээлттэй стандарт нь өгөгдлийг хэрхэн бий болгох, мөн өгөгдлийг нийтлэх форматад хамаарч болно. Төхөөрөмжөөр унших боломжтой, нээлттэй, салбарын стандарт форматыг ашиглахыг зөвлөж байна. CSV хэлбэр нь хүснэгтэн өгөгдөлд тохиромжтой сонголт хэдий ч, ихэнх ЭӨ-ийн өгөгдөл нь шаталсан бүтэцтэй байдаг. Хэрэв өгөгдлийн бүтцэд торлол байгаа бол, CSV нь хүмүүс мэдээллийг андуурч холбоход хүргэж болзошгүй, эсвэл давхардлаас болж шаардлагатай хэмжээнээс их хэмжээгээр мэдээллийг илэрхийлэхэд хүргэж болзошгүй. JavaScript Object Notation ( JSON) нь шаталсан өгөгдөлд тохиромжтой сонголт болох нь батлагдсан нээлттэй стандарт файлын формат юм. Энэ нь онлайн харилцааны бодит стандарт болсон. Гэлээ ч, шинжээчид үүнтэй ажиллахад илүү хэцүү байдаг. Тиймээс хэрэглэгчдэд тохиромжтой ашиглах хэлбэрийн сонголттой байвал зохино.

Нээлттэй стандарт нь ЭӨ-ийн өгөгдлийн ангилалд бүхэлдээ хэрэглэгдэх боломжтой. ЭӨӨС нь эцсийн өмчлөлийн мэдээллийг тодорхой загвараар нийтлэх боломжийг хэрэглэгчдэд олгодог (Нүд 9 харна уу). Нээлттэй стандартыг ашигласнаар бусад багц өгөгдөлтэй өндөр түвшинд харилцан ажиллах боломжтой болох бөгөөд хэрэглэгчдэд өгөгдлийг одоо байгаа систем, хэрэгсэл, үйл ажиллагааны механизмд нэгтгэх боломж олгоно. [71]

Эцэст нь, нээлттэй стандарт нь бие даасан өгөгдлийн талбарт хэрэглэгдэхээс гадна, тодорхой өгөгдлийн талбаруудын хэлбэрийг сонгоход мөн хэрэглэгдэж болно. Жишээ нь, огноог ISO 8601 гэх мэт тохиролцсон, баримтжуулсан стандартын дагуу хэлбэржүүлэх ёстой. [72] Компанийн таних тэмдгийг мөн стандартаар хоёрдмол утгыг нь арилгаж болно. Үүнийг хийх хэд хэдэн арга бий. Жишээ нь, org-id.guide нь бүртгэлийн таних тэмдэгтэй орон нутгийн компанийн дугаарын өмнө байдаг. [73] LEI нь орон нутгийн компанийн дугаараас гадна өгөгдсөн онцгой таних тэмдэг юм. [74]

Нүд 9: Эцсийн өмчлөлийн өгөгдлийн стандарт [75]

ЭӨӨС нь ангилсан өгөгдлийн хэлбэрийн хамтаар эцсийн өмчлөлийн өгөгдлийг цуглуулах, хуваалцах, ашиглах удирдамжаар хангана. OO нь үүнийг Open Data Services-тэй хамтран боловсруулсан. [76]

Өгөгдлийн схем нь хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчдийн өгөгдлийг хэрхэн ангилж, хуваалцаж болохыг тайлбарлана. Уг схемийг JSON ангилсан өгөгдлийн форматаар тодорхойлсон. [77] Уг форматыг ашиглах нь компьютержсэн нэвтрэх эрх, дүн шинжилгээ хийх боломжийг хялбаршуулахаас гадна өгөгдлийг хүн унших боломжтой болгодог. Уг схемийг мөн өгөгдөл цуглуулах, удирдах системийг бүтээхэд мэдээлэл өгөх зориулалтаар ашиглаж болох ба дагалдах техникийн зааварчилгаа нь өгөгдөл нийтлэгчид болон хэрэглэгчдэд дэмжлэг үзүүлнэ.

ЭӨӨС нь сайн тодорхойлогдсон, бас уян хатан юм. Эцсийн өмчлөлийн үндэсний бүртгэл, мөн компанийн бүтцийг судалж, тайлбарлаж буй хүмүүс үүнийг ашиглаж болно. Үндэстэн дамнасан өмчлөлийн бүтцийг зураглахын тулд, ЭӨӨС-д нийтлэгдсэн өөр өөр улс орнуудын өгөгдлийг хялбархан нэгтгэж болно.

Уг танилцуулгыг бичиж байх үеийн байдлаар, ЭӨӨС-ын 0.3 хувилбар гарсан байсан бөгөөд Армени, Латви, Нигери улсад хэрэгжүүлж байна. [78] Их Британийн Өгөгдлийн стандартын газар нь засгийн газраас ЭӨ-ийн өгөгдлийг цуглуулах, солилцох, ашиглах, түгээх зорилгоор ЭӨӨС-ыг ашиглахыг зөвшөөрсөн. [79] Түүнчлэн, хувийн хэвшлийн бүртгэлийн програм хангамж үйлдвэрлэгчид ЭӨӨС-ыг бүтээгдэхүүндээ шууд суулгаж, улс дотроо нэвтрүүлж эхэлсэн. [80]

Нийтлэгдсэн өгөгдлийг аудит хийх боломжтой байлгах

Хэрэгжүүлэгчид нийтлэгдсэн өгөгдлийг аудит хийх боломжтой байлгаж, өгөгдөлд нэвтрэх олон аргаар хангах замаар нэвтрэх, тайлбарлах, ашиглахад хялбар байлгах боломжтой. [h] Өөр өөр хэрэглэгчид ижил өгөгдөлд харилцан адилгүй аргаар нэвтрэх шаардлагатай бөгөөд өөр өөр хэрэглээний тохиолдлуудад харилцан адилгүй аргаар өгөгдөлд нэвтрэх шаардлагатай болдог. Өгөгдөл нь техникийн бус хэрэглэгчид, техникийн хэрэглэгчид болон системүүдийн аль алинд нь тохирсон форматтай байх ёстой. Энэ нь нийтлэгчид өгөгдөлд нэвтрэх олон арга хэлбэрээр хангах ёстой гэсэн үг юм. Үүнд дараахыг оруулах ёстой. Эдгээр нь:

 • Вэб интерфэйсээр дамжуулан бүртгэлээр хайх. Хайлт нь ЭӨ-ийн өгөгдөлд нэвтрэх хамгийн шилдэг арга юм. Компанийн өгөгдлийг урьдчилан мэдэх нь ховор байдаг тул, хайлт нь аль болох уян хатан байх ёстой бөгөөд энгийн хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй байх ёстой гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Үүний нэг жишээ нь, хайлтын лавлагаанд хэсэгчлэн тохирох боломж олгодог Их Британийн CH хайлт юм. Өгөгдлийг компани болон эцсийн өмчлөгчөөр нь хайх боломжтой байх ёстой. [81]
 • Вэб интерфэйсээр дамжуулан бүртгэлийг үзнэ. Ангилсан өгөгдөл нь хүмүүс болон компаниудын хоорондын шууд мэдэгдэхгүй холболтыг илрүүлэх боломжийг олгодог. Жишээ нь, OO-ын бүртгэлд интерфэйс нь компанийн эцсийн өмчлөгчдийг харуулна. Тусдаа эцсийн өмчлөгч дээр дарснаар, ЭӨ-тэй холбоотой бусад бүх хуулийн этгээдийг харуулна.
 • Бөөнд нь боловсруулах хэлбэр. Багц өгөгдөлд бүхэлд нь дүн шинжилгээ хийхэд бүртгэлийг бөөнөөр нь ачаалах замаар бүх бүртгэлд нэвтрэх шаардлагатай болдог. Үүнийг эх сурвалжийн системээс ердийн экспорт хийх замаар хангаж болно. [i] Жишээ нь, Украйны Хуулийн этгээд, хувиараа бизнес эрхлэгчид, олон нийтийн байгууллагуудын улсын нэгдсэн бүртгэлийн өгөгдөл нээлттэй бөгөөд өдөр бүр нээлттэй файл хэлбэрээр бөөнөөр нь татаж авах боломжтой. [82]
 • API-ээр дамжуулан нэвтрэх. API нь хоёр програм хангамжийг хоорондоо харилцах боломжтой болгодог интерфейс юм. Аливаа програмын дүн шинжилгээ эсвэл ЭӨ-ийн өгөгдлийн нэг төхөөрөмжөөс нөгөө төхөөрөмж хоорондын хэрэглээ нь интернэтээр мэдээлэл авах ангилсан хүсэлт гаргах арга болох Web API-т тулгуурласан байх магадлалтай. API-ийн ачаалал ихтэй хэрэглээг арилжааны гэрээгээр дамжуулан хэрхэн зохицуулахыг харгалзаж үзэх хэрэгтэй. Их Британийн ЭӨ-ийн бүртгэлийг хэрэгжүүлсний дараах үнэлгээгээр API хандалт болон бөөнөөр хийх нэвтрэлт нь хэрэглэгчдэд хамгийн их үнэ цэнийг бий болгодог гэж дурдсан байна. [83]

Өгөгдөлд нэвтрэх эдгээр арга тус бүрийн хувьд, өгөгдлийн эцсийн өмчлөлийн өөрчлөлтийн түүхэн бүртгэлд нэвтрэх боломжийг олгох замаар бүртгэлд аудит хийх боломжтой байх ёстой.

Өгөгдлийг найдвартай ашиглахын тулд, энэ нь лицензтэй байх ёстой. Нээлттэй тодорхойлолтыг ашиглах нь өгөгдлийн хэрэглээг хялбаршуулах боломжтой хэдий ч, лиценз олгох шийдвэрийг тухайн орон нутгийн нөхцөл байдалд тохируулан гаргах ёстой. [84] Дотоодын өгөгдлийн хамгаалалт, нууцлалын хуулиудыг авч үзэх шаардлагатай бөгөөд лиценз олгох шийдвэрт нөлөөлж болзошгүй. Мэдээллийг ил тод болгох дэглэмтэй олон улс орны хувьд, лиценз олголтынхоо талаар мэдээлэл өгдөггүй нь өгөгдөл ашиглах итгэлийг алдагдуулж байна. Дани, Латви, Нигери, Их Британи, Украйн зэрэг хэд хэдэн улс орнууд ЭӨ-ийн мэдээллийг нээлттэй өгөгдөл хэлбэрээр нийтэлдэг. [85]

Эцэст нь, өгөгдлийг хэрэгцээтэй байлгахын тулд, шаардлагатай холбогдох нөхцөл байдал, баримт бичгийг нь дагалдуулах ёстой. Нийтлэлийн бодлого буюу өгөгдөл ашиглалтын гарын авлага нь ЭӨ-ийн өгөгдлийн дахин ашиглалтыг нөхцөл байдалтай нь уялдуулан тайлбарлах, ойлгох, төлөвлөх боломжийг хэрэглэгчдэд олгодог. Нийтлэлийн бодлогод лиценз олгох талаарх нарийвчилсан мэдээлэл; холбогдох хууль тогтоомж руу нэвтрэх холбоос; өгөгдлийг цаг тухайд нь нийтлэх бодлого; хэрэглэгчдэд түүхэн цуврал өгөгдлийн тасалдлыг ойлгох боломж олгох зориулалттай өгөгдлийн чухал өөрчлөлтүүдийн бүртгэл (техникийн эсвэл хууль, дүрмийн өөрчлөлтийн хариуд) зэрэг мэдээлэл агуулагдаж болно. Өгөгдөл хэрэглэгчийн гарын авлага нь ЭӨ-ийн өгөгдөлд нэвтрэх, дүн шинжилгээ хийх, ашиглахад шаардлагатай мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах ёстой. Үүнд албан ёсны баримт бичиг, албан ёсны бус гарын авлага, заавар зэрэг зүйлс орж болно.

Зүүлт тайлбар

[f] Өмчлөлийн бүхэл бүтэн үргэлжилсэн хэлхээг ойлгохын тулд, хангалттай мэдээлэл цуглуулсан байх ёстой гэж OO-ын хангалттай нарийвчлалын зарчимд заасан байдаг. Бүрэн өмчлөлийн үргэлжилсэн хэлхээний харагдах байдал нь янз бүрийн холбогдох хуулийн этгээдүүдийн өгсөн хэсэгчилсэн өмчлөлийн үргэлжилсэн хэлхээний мэдүүлгийн мэдээллийн харьцуулалтад тулгуурласан байж болно. Ямар түвшний нарийвчилсан мэдээлэл шаардлагатайг ойлгож, тодорхойлохын тулд, OO нь ЭӨ-ийн тодруулгын дасгал ажлын дэвтрийг хэвлүүлсэн: Kadie Armstrong, “Beneficial ownership disclosure workbook”, Open Ownership, June 2021, https://www.openownership.org/en/publications/beneficial-ownership-disclosure-workbook.

[g] Дотоод нэвтрэх эрхийн бүртгэлийн хэрэгцээний талаар иж бүрэн хяналт байхгүй хэдий ч, АНУ-ын дотоодын зарим хууль тогтоомжоор дараах зүйлсийг шаардаж болно. Эдгээр нь: Adam Smith, “William M. (Mac) Thornberry National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021”, 116th United States Congress, 1 January 2021, 1241, https://www.congress.gov/116/bills/hr6395/BILLS-116hr6395enr.pdf.

[h] Энд тоймлосон өгөгдөлд нэвтрэх аргууд нь бүх хэлбэрээр нийтэд нээлттэй биш байлаа ч гэсэн, дотоодын засгийн газрын хэрэглэгчдэд мөн хэрэглэгдэнэ. Жишээ нь, хэд хэдэн улс орнууд үүнийг баримтжуулсан асуудалгүйгээр хийсэн хэдий ч, зарим засгийн газар нууцлалын шалтгаанаар өгөгдлийг бөөнд нь ил тод болгохгүй байж болно. Энэ тохиолдолд, хууль сахиулах байгууллагад идэвхтэй шалгалт явуулахын тулд өгөгдлийг бөөнд нь ил тод болгох ёстой.

[i] Өөр нэг арга нь хэрэглэгчдэд нийтлэгчийн API-т оруулсан өөрчлөлтийн урсгалаас багц өгөгдлийн одоогийн (эсвэл дурын) төлөвийг үүсгэх боломж олгодог урсгалын API-т нэвтрэх боломж олгох юм. Энэ нь илүү уян хатан, хүчирхэг бөгөөд урт хугацаанд том ЭӨ-ийн багц өгөгдөлд илүү тохиромжтой байж болох хэдий ч, ашиглах, хэрэгжүүлэхэд илүү төвөгтэй байдаг.

төгсгөлийн тэмдэглэл

[51] Thom Townsend, “Effective consultation processes for beneficial ownership transparency reform”, Open Ownership, 20 June 2020, 12, https://www.openownership.org/en/publications/effective-consultation-processes-for-beneficial-ownership-transparency-reform.

[52] “Open Ownership Principles”, Open Ownership.

[53] Нэмэлт мэдээлэл авах бол, үүнийг харна уу: Ramandeep Kaur Chhina and Tymon Kiepe, “Designing sanctions and their enforcement for beneficial ownership disclosure”, Open Ownership, 28 April 2022, https://www.openownership.org/en/publications/designing-sanctions-and-their-enforcement-for-beneficial-ownership-disclosure.

[54] Шаталсан нэвтрэх эрх болон хамгаалалтын дүрмийг хэрэгжүүлэх талаарх нэмэлт мэдээллийг эндээс харна уу: Kiepe, “Making central beneficial ownership registers public”, 17-19.

[55] Үүнийг харна уу: “How to make a business case for open data”, Open Data Institute, 20 October 2013, https://theodi.org/article/how-to-make-a-business-case-for-open-data; “Research: The economic value of open versus paid data”, Open Data Institute, 20 April 2016, https://theodi.org/article/research-the-economic-value-of-open-versus-paid-data; Kiepe, “Making central beneficial ownership registers public”, 4. ЭӨИТБ-ын шинэчлэлийн эдийн засгийн үр ашгийг хэмжих аргачлалыг эндээс харна уу: “Measuring the economic impact of beneficial ownership transparency”, Lateral Economics et al.

[56] “Why do open organisational identifiers matter?”, Open Data Services, Medium, 13 April 2022, https://medium.com/opendatacoop/why-do-open-organisational-identifiers-matter-46af05ab30a; Deborah Yates, “Sustainable stewardship of open identifiers”, Open Data Institute, 7 September 2021, https://theodi.org/article/sustainable-stewardship-of-open-identifiers.

[57] “Real world identifiers”, Open Ownership, n.d., https://standard.openownership.org/en/latest/schema/guidance/identifiers.html.

[58] “Fact Sheet: Beneficial Ownership Information Reporting Notice of Proposed Rulemaking (NPRM)”, Financial Crimes Enforcement Network, US Treasury, 7 December 2021, https://www.fincen.gov/news/news-releases/fact-sheet-beneficial-ownership-information-reporting-notice-proposed-rulemaking.

[59] Жишээ нь, Их Британийн Хууль зүйн яамны өгөгдлийн сан дахь магадлалын бүртгэлийн холбоосыг ашиглаж, давхардлыг нь арилгаж харна уу: “moj-analytical-services/splink: Fast, accurate and scalable probabilistic data linkage using your choice of SQL backend”, GitHub, n.d., https://github.com/moj-analytical-services/splink. Их Британийн Өрсөлдөөн, зах зээлийн газар бүртгэлийг холбох, Их Британийн ЭӨ-ийн өгөгдөлд онцгой таних тэмдгийг хуваарилахад үүнийг ашигласан. Эндээс харна yy: Open Ownership, “Open Ownership technology showcase #4”.

[60] Шаталсан нэвтрэх эрхийн талаарх нэмэлт мэдээллийг эндээс харна уу: Kiepe, “Making central beneficial ownership registers public”, 17.

[61] Үүнийг харна уу: “Open Ownership Principles – Sufficient detail”, Open Ownership, updated July 2021, https://www.openownership.org/en/principles/sufficient-detail; “​​Beneficial ownership declaration forms: Guide for regulators and designers”, Open Ownership, 17 March 2021, https://www.openownership.org/en/publications/beneficial-ownership-declaration-forms-guide-for-regulators-and-designers.

[62] Lubumbe Van de Velde, “Gender and beneficial ownership transparency”, Open Ownership, 28 April 2022, https://www.openownership.org/en/publications/gender-and-beneficial-ownership-transparency.

[63] Нэмэлт мэдээлэл авах бол, үүнийг харна уу: Kadie Armstrong, “Building an auditable record of beneficial ownership”, Open Ownership, forthcoming.

[64] Үүнийг харна уу: “Open Ownership Principles – Up to date and auditable”, Open Ownership, updated July 2021, https://www.openownership.org/en/principles/up-to-date-and-auditable.

[65] Үүнийг харна уу: Kiepe, “Making central beneficial ownership registers public”, 19.

[66] Kadie Armstrong and Jack Lord, “Beneficial ownership transparency and listed companies”, Open Ownership, 17 September 2020, https://www.openownership.org/en/publications/beneficial-ownership-transparency-and-listed-companies; “Open Ownership Principles – Comprehensive coverage”, Open Ownership, updated July 2021, https://www.openownership.org/en/principles/comprehensive-coverage.

[67] Нэмэлт мэдээлэл авах бол, үүнийг харна уу: “​​Beneficial ownership declaration forms”, Open Ownership.

[68] Нэмэлт мэдээлэл болон техникийн нарийвчилсан зааварчилгааг эндээс харна уу: “Relational database design considerations for beneficial ownership information”, Extractive Industries Transparency Initiative and Open Ownership.

[69] Мэдээлэл ил болгох цар хүрээ, хянах хэлбэрийн талаарх техникийн зааварчилгаа, эдгээр асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар нэмэлт мэдээллийг эндээс харна уу: “​​Beneficial ownership declaration forms”, Open Ownership.

[70] Kiepe, “Making central beneficial ownership registers public”.

[71] “Beneficial Ownership Data Standard (v0.3)”, Open Ownership.

[72] “ISO 8601 – Date and time format”, International Organization for Standardization.

[73] “org-id.guide - list locator (Alpha)”, org-id.guide.

[74] “Global LEI Index”, Global Legal Entity Identifier Foundation.

[75] “Beneficial Ownership Data Standard (v0.3)”, Open Ownership.

[76] “We help people publish and use open data”, Open Data Services, n.d., https://opendataservices.coop.

[77] “Beneficial Ownership Data Standard – Schema browser”, Open Ownership, n.d., https://standard.openownership.org/en/0.3.0/schema/schema-browser.html.

[78] Stephen Abbott Pugh, “Launch of version 0.3 of the Beneficial Ownership Data Standard”, Open Ownership, 20 June 2022, https://www.openownership.org/en/news/launch-of-version-03-of-the-beneficial-ownership-data-standard.

[79] “Collect, use and exchange beneficial ownership information”, UK Cabinet Office, updated 16 March 2022, https://www.gov.uk/government/publications/open-standards-for-government/collect-use-and-exchange-beneficial-ownership-information.

[80] Жишээ нь, үүнийг харна уу: “Beneficial Ownership Register”, Foster Moore, n.d., https://www.fostermoore.com/verne/beneficial-ownership-register.

[81] Үүнийг харна уу: “Open Ownership Principles – Public access”, Open Ownership, updated July 2021, https://www.openownership.org/en/principles/public-access.

[82] “Ukraine Consolidated State Registry (Edinyy Derzhavnyj Reestr [EDR])”, Open Ownership, n.d., https://register.openownership.org/data_sources/ua-edr-register. 2022 оны 2-р сард Оросууд Украйн руу довтолсноос хойш Украйны ЭӨ-ийн бүртгэл офлайн байна.

[83] “Valuing the user benefits of Companies House data – Report 2: Direct Users”, BEIS, 24. Нэмэлт мэдээлэл авах бол, үүнийг харна уу: “Measuring the economic impact of beneficial ownership transparency”, Lateral Economics et al.

[84] “The Open Definition”, Open Knowledge Foundation, n.d., https://opendefinition.org. Үүнийг харна уу: Kiepe, “Making central beneficial ownership registers public”.

[85] See indicator A.COMPANY.BOT.e.e3.LICENSE in “GDB full dataset”, Global Data Barometer, 2021, https://storage.googleapis.com/gdb-files/modules/gdb-2021-company-information-module-data.csv. Жишээ нь, “Vilkår for brug af danske offentlige data”, Erhvervsstyrelsen, 10 March 2015, https://hjaelp.virk.dk/sites/default/files/vilkaar_for_brug_af_danske_offentlige_data_v4.pdf; “CompaniesHouse public task and Crown copyright”, UK Companies House,updated 9 August 2019, https://www.gov.uk/government/publications/companies-house-accreditation-to-information-fair-traders-scheme.

Next page: Дүгнэлт