Ангилсан, харилцан ажиллах боломжтой эцсийн өмчлөлийн өгөгдөл

Ангилсан, харилцан ажиллах боломжтой өгөгдлийн ашиг тус

ЭӨ-ийн өгөгдлийг ангилсан өгөгдлийн хэлбэрээр цуглуулах, хадгалах, хангах нь мэдээллийн ашиглалтын хувьд олон давуу талтай. Өргөн утгаараа энэ нь:

 • ЭӨ-ийн мэдээллийн ашиглалтыг сайжруулна;
 • ЭӨ-ийн мэдээллийг үүсгэх, ашиглах, хадгалах зардлыг бууруулна;
 • ЭӨИТБ-ын бодлогын зорилтуудад хүрэх магадлал нь ангилаагүй өгөгдлөөс хавьгүй илүү байна.

Ашиглалтыг сайжруулах

Нүд 2: Open Ownership байгууллагын бүртгэлээс эцсийн өмчлөлийн өгөгдлийг хайх, судлах

Open Ownership байгууллагын бүртгэл (ОО-ын бүртгэл) нь эцсийн өмчлөгч, хуулийн этгээдийг хайж олох, олон бүртгэлийн ЭӨ-ийн өгөгдлийг нэгтгэх замаар улс орнуудын өмчлөлийн харилцаа холбоог судлах боломжийг хүмүүст олгоно. [e] Суурилуулсан хэрэгслүүдийн тусламжтайгаар өмчлөгчдийн бүтцийг дүрслэн харуулах, хувь хүн, хуулийн этгээдийн өгөгдлийг татаж авах боломжтой.

Үүнийг хийхэд хэрэглэгчид техникийн мэдлэгтэй байх шаардлагагүй. ОО-ын бүртгэл нь ЭӨ-ийн мэдээллийг ангилсан өгөгдлийн хэлбэрээр нийтэлдэг олон улс орнуудын өгөгдлийн эх сурвалжийг ашиглан ийм функцээр хангадаг.

Өгөгдөл нь ангилагдсан байдаг тул, ОО-ын бүртгэл нь зарим улс орнуудын өөрсдийнх нь онлайн порталд байдаггүй функцээр хангах боломжтой. Жишээ нь, ОО-ын бүртгэлийн ЭӨ-ийн өгөгдөл авдаг улс орнуудын нэг нь Их Британи улс юм. Их Британийн ЭӨ-ийн бүртгэлээс компанийн нэр, компанийн дугаар, албан тушаалтнуудын нэрийг хайж болох хэдий ч, эцсийн өмчлөгчийг хайх боломжгүй. Харин ОО-ын бүртгэл дээрээс Их Британиас бусад улс орнуудын өгөгдлийн хамтаар эцсийн өмчлөгчдийн нэрээр хайх боломжтой.

Өгөгдлийг ангилснаар урьдчилан таамаглах боломжтой мэдээллийг бий болгоно: ангилал нь урьдчилан тодорхойлогдсон тул, хэрэглэгчид өгөгдлөөс юу хүлээж байгаагаа мэддэг. Ингэснээр ажиллахад хялбар болно. Техникийн бус хэрэглэгчид өгөгдлийг шууд ашиглахгүйгээр ангилсан өгөгдлөөс ашиг тус хүртэх боломжтой. Вэбсайт, програм болон бусад хэрэгслээр дамжуулан хүмүүс холбогдох мэдээлэлд техникийн бус янз бүрийн аргаар нэвтрэх, дүрслэх, харилцах боломжтой. Ангилсан өгөгдлийг хүн болон төхөөрөмжөөр хийх үйл ажиллагаанд аль алинд нь нэгтгэх боломжтой бөгөөд энэ нь ангилаагүй өгөгдлийн хувьд боломжгүй буюу их ажиллагаатай байдаг. Үүнд:

 • Мэдэгдэж буй хувь хүн, хуулийн этгээдтэй холбоотой бүртгэл хайх, эсвэл тодорхой шалгуурт (жишээ нь, хаяг эсвэл иргэний харьяалал) тохирох үл мэдэгдэх хүмүүсийг хайх зорилгоор ЭӨ-ийн өгөгдлийг хайх, лавлах (Нүд 2 харна уу);
 • Эцсийн өмчлөлтэй холбоотой хэлбэр, нягтлах шаардлагатай мэдээллийг хайх, эсвэл өгөгдлийн чанарыг үнэлэх, сайжруулах зорилгоор дан эсвэл хосолсон багц өгөгдөлд бөөнд нь дүн шинжилгээ хийх (Нүд 3 харна уу);
 • Компанийн өмчлөгчийн мэдээлэлтэй холбоотой бизнесийн үйл явцыг автоматжуулах (жишээ нь, нийлүүлэгчийг бүртгэх, үйлчлүүлэгчийг шалгах) (Нүд 4 харна уу);
 • Нарийн төвөгтэй мэдээллийг тухайн нөхцөл байдал болон хэрэглэгчдэд тохирсон хэрэглэгчдэд ээлтэй хэлбэртэй болгож хувиргах (жишээ нь, дүрсжүүлэлт эсвэл нэгтгэсэн хүснэгт) (Нүд 5 харна уу).

Өгөгдлийн стандарт нь энэхүү дэвшилтэт функцийн ашиг тусыг бүрэн дүүрэн хүртэх байдлыг хялбаршуулдаг. Учир нь ЭӨ-ийн өгөгдөл нь гарал үүслээс үл хамааран урьдчилан таамаглах боломжтой тул, олон байгууллагуудын хооронд өгөгдөл дээр хамтарч ажиллах, ашиглахад хялбар болгодог.

Нүд 3: Их Британийн эцсийн өмчлөлийн өгөгдөлд бөөнд нь хийсэн дүн шинжилгээ

2016 онд Их Британи нь компаниудын эцсийн өмчлөгчдийн олон нийтийн бүртгэлийг бий болгосон анхны орнуудын нэг болсон. Их Британийн бүртгэлийг Нөлөө бүхий эзэмшигчдийн бүртгэл (PSC) гэж нэрлэдэг бөгөөд салбартаа түүчээлсэн. Ингэхдээ нээлттэй, ангилсан өгөгдлийг нийтэлсэн нь бусдад их хэмжээний өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх боломж олгосон. 2016 оны 11-р сард төрийн бус байгууллагуудын консорциумаас бөөнд нь дүн шинжилгээ хийсэн. [6] Уг дүн шинжилгээгээр Их Британийн бүртгэлийг сайжруулахад мөн бусад улс орнуудад олон нийтийн ЭӨ-ийн бүртгэлийг хэрхэн бий болгох талаар маш их зүйлийг сурч авсан.

Шинжилгээгээр өгөгдлийн чанарт хэд хэдэн асуудал илрүүлсэн. Жишээ нь, холбогдох талбарт иргэний харьяаллаа бичиж оруулахыг зөвшөөрснөөр “Британи” гэж 500 гаруй удаа бичигдсэн бол 10 эцсийн өмчлөгч өөрийн иргэний харьяаллыг Корнуолл (Английн нэг муж) гэж бичсэн болохыг харуулсан. [7] Мөн дүн шинжилгээгээр 2,160 эцсийн өмчлөгч өөрийн төрсөн оноо 2016 он гэж оруулсан бол зарим нь 9988 онд төрсөн гэж мэдээлсэн байсан. 2016 оны өгөгдлийн дүн шинжилгээний үр дүн гарсны дараа, Companies House (CH)-аас хэрэглэгчид 16-аас доош буюу 100-аас дээш насны төрсөн огноог оруулах, хүмүүсийг 110-аас дээш настай гэж мэдээлэл оруулахгүй байх тухай анхааруулгыг PSC бүртгэлд оруулсан. [8]

Үүний нэг адилаар, 2017 онд Transparency International болон Bellingcat байгууллагаас ил тод зарлах шаардлагад анх ороогүй байсан Шотландын Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Нөхөрлөлүүдэд (SLP) томоохон хэмжээний шалгалт хийсэн. Тэд 2016 онд бүртгэгдсэн бүх SLP-ийн 71% нь эзэмшлийн нууцлалын эрх зүйн зохицуулалттай улс орнуудад байрлах компаниудын эзэмшилд байсныг олж тогтоосон. [9] Энэхүү дүн шинжилгээг SLP-тэй [10] холбоотой өргөн хэмжээний зөрчлийн тайлантай хослуулан Их Британи улс SLP-ийг ил тод зарлах шаардлагынхаа хамрах хүрээнд оруулахад хүргэсэн. Дараагийн удаагийн бөөнд нь хийсэн дүн шинжилгээгээр SLP-ийн бүртгэл буурсан нь ил тод байдлыг бууруулах нөлөөтэй байгааг харуулж байна. [11]

Нүд 4: YouControl: Украйн дахь үйлчлүүлэгчийг шалгахын тулд эцсийн өмчлөлийн ангилсан өгөгдлийг бусад өгөгдлийн эх сурвалжтай хослуулах [12]

YouControl бол бизнесийн ил тод байдлыг эрхэмлэдэг Украйн компани бөгөөд “хууль дүрмийн хэрэгжилт, зах зээлийн шинжилгээ, бизнесийн судалгаа, шалгалтын дүн шинжилгээ хийх системийг” боловсруулсан. [13] YouControl нь Украины ЭӨ-ийн бүртгэлийн ангилсан өгөгдөл зэрэг 180 эх сурвалжаас авсан нэгтгэсэн өгөгдлийг өөрт байгаа эцсийн өмчлөгчийн дүн шинжилгээтэй нэгтгэх замаар төлөгдөөгүй татвар, хүлээгдэж буй шүүх хурал, татварын тайлангаа хугацаанд нь амжиж мэдүүлж чадаагүй гэх мэт нягтлах шаардлагатай чухал мэдээллийг багтаасан ихээхэн хэмжээний мэдээллийн хамтаар компанийн танилцуулгыг гаргаж өгдөг. Энэ нь санхүүгийн тогтвортой байдал болон хуурамч байршлаас үйл ажиллагаа явуулж буй компанийн эрсдэлийг тооцоолоход өөрийн алгоритмуудыг ашигладаг.

Вэбсайт дээрх хэд хэдэн кейс судалгаануудаас харахад олон компаниуд сайн мэдэхгүй байгууллагуудтай бизнес хийхээсээ өмнө залилангийн бизнесийг илрүүлэх зорилгоор YouControl-ийг ашиглан хэдэн зуун мянган доллар хэмнэсэн байдаг. [14]

Зардал бууруулна

Харилцан ажиллах боломжтой ЭӨ-ийн ангилсан өгөгдөл нь ангилаагүй өгөгдлийг бодвол нийт ашиглалтын хугацааны зардалд ихээхэн давуу талтай бөгөөд дараах зардлуудыг бууруулна. Үүнд:

 • ЭӨ-ийн өгөгдлийг нийтлэх, засварлах, шинэчлэх;
 • ЭӨ-ийн өгөгдлийг ашиглах;
 • бодлогын үр ашгийг бодит болгох;
 • ил тод зарлах шаардлагад нийцүүлэх.

Эцсийн өмчлөлийн өгөгдлийг нийтлэх, засварлах, шинэчлэх

ЭӨ-ийн өгөгдлийг ангилах шийдвэр нь ихэвчлэн өндөр өртөг зардалтай байдаг бөгөөд энэ нь урт хугацаандаа ашиглалтын зардал багатай байснаар нөхөгддөг. Өгөгдлийг ангилснаар баримтжуулах, далд тодорхойгүй байдлыг арилгахыг шаарддаг. Баримтжуулалт нь өгөгдлийн ангилал, түүний агуулгыг тайлбарлах замаар аливаа хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, тайлбарлах боломжтой байлгадаг. Жишээ нь, баримтжуулалт нь огнооны талбарыг тодорхой хэлбэрт оруулж болно. Жишээ нь, Олон улсын стандартчиллын байгууллагын (ISO) 8601 огнооны форматыг ашигласан (ООООСС-ӨӨ) тул, 2022-07-11 нь 2022 оны 11-р сарын 7 биш, харин 2022 оны 7-р сарын 11 гэдэг нь тодорхой болно. [15]

Хоёрдмол утгагүй баримтжуулалт нь тогтмол засварлах зардлыг бууруулж, өгөгдөл ашиглахтай холбоотой саад тотгорыг бууруулдаг. Энэ нь өгөгдлийг шинэчлэх үйл явцын хүрээнд хийгдэх өгөгдлийн ангиллыг өөрчлөх шаардлагатай үед мөн хэрэглэгдэнэ. Ангилсан өгөгдлийн урьдчилан таамаглах боломжтой байдал нь тогтмол зардлыг илүү нарийвчлалтай хуваарилахаас гадна өгөгдөл, бизнесийн үйл ажиллагааны шинэчлэлтийг тодорхой төлөвлөж, баримтжуулах боломж олгодог. [16] Хэрэв өгөгдлийн стандартын дагуу өгөгдлийг нийтэлсэн бол, хэрэгжүүлэлтийн шатны олон нарийн төвөгтэй байдлыг аль хэдийн харгалзан үзэх тул, анхны хөгжүүлэлтийн зардлыг бууруулдаг. Нийтлэгдсэн өгөгдөл нь одоо байгаа баримтжуулалт, техникийн хэрэгслүүдээс мөн ашиг тус хүртэнэ.

Жишээ нь, уг ажлыг эхэлж хэрэгжүүлсэн орнуудын нэг болох Словак улсад тогтсон арга барилаас сургамж авах боломж байгаагүйн улмаас, “шинэ бүртгэл үүсгэхэд ойролцоогоор 330,000 евро зарцуулсан”, “жилийн үйл ажиллагааны зардал нь ойролцоогоор 33,000 евро” гэж тооцдог. [17] Үүнтэй адилаар, Европын Холбоонд хийсэн судалгаагаар Гишүүн орнууддаа ЭӨ-ийн өгөгдлийг ангилсан өгөгдөл болгох боломж олгох үйл ажиллагааны зардлыг жилд 50,000 евро буюу 4-10 ажилтан бүтэн цагаар ажиллана гэж тооцсон. [18] Эдгээр зардлыг нөхцөл байдалтай нь уялдуулан авч үзвэл, Их Британид хэрэгжүүлсний дараах хэрэглэгчийн үр ашгийн үнэлгээ нь “CH-ын өгөгдөл хэрэглэгчийн жилийн ашиг тус нь жилд нийтдээ 1-3 тэрбум фунт стерлингийн хооронд хэлбэлздэг гэж дүгнэсэн. Энэ нь зөвхөн Companies House Service (CHS)-ийн хэрэглэгчдийн хүртэж буй ашиг тусыг багтаасан тул дутуу тооцогдсон байх магадлалтай.” Ангилсан өгөгдөл хэлбэрээр мэдээллийг нийтэлснээр үзэх боломжтой болсон өгөгдөлд нэвтрэх янз бүрийн хэлбэрүүд нь хэрэглэгчдэд хамгийн их үнэ цэнийг бий болгож байна гэж онцолсон. [19]

Эцсийн өмчлөлийн өгөгдлийг ашиглах

Ангилсан ЭӨ-ийн өгөгдлийг төрийн болон хувийн хэвшлийнхэн ашиглахад илүү шуурхай, хямд байдаг тул, чухал өгөгдөлд нэвтрэх зардлыг бууруулах, ЭӨ-ийн мэдээллийг бусад багц өгөгдөл, системүүдтэй холбох боломжтой. Жишээ нь, хууль сахиулах байгууллагын ангилаагүй мэдээлэлд нэвтрэх зардал нь Канад улсад ЭӨИТБ-ыг нэмэгдүүлж буй чухал шалтгаан гэж онцолсон. [20] Ангилсан ЭӨ-ийн өгөгдөл байгаа тохиолдолд, дотоод эсвэл гадны байгууллагын бүртгэл, зохих шалгалт эсвэл зохицуулалтын технологийн үйлчилгээнд үүнийг хялбархан нэгтгэж болно. Санхүүгийн байгууллагуудын ЭӨ-ийн өгөгдлийг ашиглах талаар OO-ын хийсэн судалгаагаар ЭӨ-ийн мэдээллийг нээлттэй, ангилсан өгөгдөл болгон ашиглах боломжтой болгосон улс орнуудтай харьцуулахад, нэг улсын нэг банк ангилаагүй PDF хэлбэртэй ЭӨ-ийн тайланг боловсруулах зардлыг “хяналт бүрд нэмэлт 7 евро” гэж тооцсон байна. Банк жилд олон мянган хяналт хийдэг учраас энэ нь “банкны хувьд том зардал” гэдгийг онцолсон. [21]

Бодлогын үр ашгийг бодит болгох

Ангилсан ЭӨ-ийн өгөгдлийг харилцан ажиллах боломжтой болсноор бодлогын үр ашгийг бодит болгох зардлыг мөн бууруулж чадна. Жишээ нь, өгөгдөл нь ижил өгөгдлийн стандартын дагуу ангилагдсан тохиолдолд, өөр өөр системүүд хоорондоо харилцах боломжтой нийтлэг хэлийг ашиглах боломжтой болгож, бодлогын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх зардлыг бууруулж чадна. Түүнчлэн, эдгээр бодлогын зорилтууд нь эдийн засгийн үр ашиг бий болгох боломжтой. [22] Эдгээр үр ашиг нь ихэвчлэн хэрэгжүүлэгч агентлагаас гаднаас орж ирдэг тул, өгөгдлийн ангилал, төсөвлөлтийн зардал, үр ашгийг үнэлэх цогц арга барилыг шаарддаг. [23]

Ангилсан өгөгдөл нь харилцан ажиллах боломжийг хэд хэдэн аргаар хялбаршуулдаг. Юун түрүүнд, харилцан ажиллах техникийн боломж: жишээ нь, ЭӨ-ийн өгөгдлийг нийтлэх өгөгдлийн стандартыг ашиглах нь нэг нөхцөл байдалд бий болгосон хэрэгсэл, дүн шинжилгээг нөгөөд дахин ашиглах боломжийг олгож, хөгжүүлэлтийн зардал, цаг хугацааг багасгадаг. Өгөгдлийг ЭӨӨС-д нийтэлснээр Армени улс OO-ын ЭӨӨС-ын дүрсжүүлэлтийн санг ашиглан өмчлөлийн схемийг автоматаар үүсгэх боломжтой болсон бөгөөд ингэснээр өөрийн бүртгэлийн эхний хувилбарт дэвшилтэт функцүүдийг шуурхай нэвтрүүлсэн (Нүд 5 харна уу). [24] Үүнтэй нэг адилаар, эцсийн өмчлөлийн болон худалдан авалтын өгөгдлийг холбох загвар хэрэгсэл болох Bluetail нь хэд хэдэн хэл дээр байдаг бөгөөд Индонези, Кени, Өмнөд Африкт хэрэглэгддэг (Зураг 3 харна уу). [25]

Нүд 5: Армени улсын эцсийн өмчлөлийн өгөгдлийг ангилах нь

Армени улс ЭӨ-ийн төвлөрсөн бүртгэлийг хэрэгжүүлэхдээ ЭӨ-ийн ангилаагүй өгөгдлийг цуглуулж, нийтэлж байснаа больж, засгийн газар болон бусад газарт ашиглах зорилгоор ЭӨӨС-ын дагуу ангилсан өгөгдлийг нийтлэх хувилбар руу шилжсэн.

Армени дахь ажиллагаа нь тус улсын олборлох салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудын ЭӨ-ийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах шаардлагыг туршилтаар хэрэгжүүлснээр эхэлсэн. 2023 оны эцэс гэхэд эдийн засгийн бүх салбар дахь компаниудад тавигдах шаардлагыг аажмаар өргөжүүлэхээс өмнө эрсдэл өндөртэй салбараас өгөгдөл цуглуулах, нийтлэх системийг хөгжүүлж, туршихад уг туршилтын хөтөлбөрийг ашигласан.

Армени улс 2020 онд хэрэгжүүлэх туршилтын төслийн өгөгдөл цуглуулах, гаргах ажлыг хурдасгахын тулд, бүртгэлийн програм хангамжаа шинэчилж дуусгахын зэрэгцээ завсрын алхам болгож цаасан маягтыг ашиглан ЭӨ-ийн мэдээллийг цуглуулахаар шийдсэн. Дараа нь эдгээр цаасан маягтуудыг PDF болгон хөрвүүлж, онлайнаар байршуулсан. Ингэснээр, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацагдаж буй мэдээлэлд хязгаарлагдмал дүн шинжилгээ хийх боломж олгосон хэдий ч, ангилсан өгөгдлийн хомсдол нь түүний ашиг тусыг хязгаарлаж, ил болгосон мэдээллийг шалгахад илүү төвөгтэй болгосон.

2021 оны 9-р сард Армени улс анхны ангилсан өгөгдлөө нийтэлж, бүртгэлийн програмынхаа загварт стандартыг нэгтгэх замаар ЭӨӨС-ыг ашиглан өгөгдлийг нийтэлсэн анхны орнуудын нэг болсон. [26]

Армени улсад зарим нэг саад бэрхшээл тулгарсан хэвээр байгаа хэдий ч, өгөгдлийн стандартыг баталснаар ЭӨ-ийн өгөгдлийг ашиглах шинэ боломж бий болгож, тус улсыг ЭӨӨС-д зориулан боловсруулсан төрөл бүрийн хэрэгслийг бүртгэлдээ шууд нэгтгэх боломжтой болгоно. Жишээ нь, ЭӨӨС-ын өгөгдлийн дүрсжүүлэлтийн сан нь хэрэглэгчдэд өгөгдөлд суурилсан өмчлөгчийн схемийг хялбар үүсгэх боломж олгох бөгөөд компанийн бүтцийг ойлгох, дүн шинжилгээ хийхэд хялбар болгоно. [27] Армени улс 2023 оны сүүлээс эхлэн Улсын бүртгэлээс авсан ЭӨ-ийн ангилсан өгөгдлийг худалдан авах ажиллагааны системдээ авлига, хуйвалдаан, засгийн газрын тендерийн будлиантай тэмцэх хэрэгсэл болгон ашиглахаар төлөвлөж байна.

Зураг 2. Армени улсын 2018 оны ангилаагүй эцсийн өмчлөлийн мэдүүлэг (зүүн) болон 2022 оны эцсийн өмчлөгчийн өгөгдлийн портал дээрх Эцсийн өмчлөлийн өгөгдлийн стандарт дүрслэлийг ашиглан гаргасан ангилсан эцсийн өмчлөлийн мэдүүлгийг (баруун) харьцуулж харуулав
Datos estructurados y datos no estructuados

Эх сурвалж: www.e-register.am. [28]

Зураг 3. Bluetail: Эцсийн өмчлөлийн ангилсан өгөгдөл болон гэрээний ангилсан өгөгдлийг нэгтгэх нь
Зураг 3. Bluetail: Эцсийн өмчлөлийн ангилсан өгөгдөл болон гэрээний ангилсан өгөгдлийг нэгтгэх нь (OPO Structured Data Briefing MN-12)

OO нь mySociety болон Spend Network-ийн хөгжүүлсэн Bluetail нэртэй загвар дээр бүтээгдсэн бөгөөд энэ нь ЭӨӨС-д нийтлэгдсэн ангилсан өгөгдөл болон Нээлттэй гэрээний өгөгдлийн стандартад нийтлэгдсэн өгөгдлийг хэрхэн харилцан ажиллах боломжтойг харуулдаг. Худалдан авах ажиллагааны ажилтнууд тендер шалгаруулах явцдаа авлига, хуйвалдааны нягтлах шаардлагатай мэдээллийг автоматаар тодорхойлохын тулд эдгээр багц өгөгдлийг нэгтгэж болно. [29] Эх сурвалж: bluetail.herokuapp.com.

Ангилсан өгөгдөл нь нөхцөл байдлаас хамаарсан харилцан ажиллах боломжийг сайжруулдаг. Жишээ нь, хуулийн этгээдэд зориулсан нэг онцгой таних тэмдэг нь харилцан ажиллах боломжийг сайжруулж болох хэдий ч, org-id.guide [30] -ийн боловсруулсан арга гэх мэт компанийн таних тэмдгийг оноох, хоёрдмол утгыг арилгах нийтлэг аргыг хэрэглэх нь илүү бодитой бөгөөд харилцан ажиллах илүү боломжтой багц өгөгдлийг бий болгож болно. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын Татварын өгөгдлийн нийтлэг тайлангийн стандарт нь нөхцөл байдлаас хамаарсан харилцан ажиллах боломжтой байдлын өөр нэг жишээ юм. [31] Нөхцөл байдлаас хамаарсан харилцан ажиллах өндөр түвшний боломжтой байх нь өгөгдлийг цэвэрлэхэд зарцуулагдах нөөцийг өгөгдлийн дүн шинжилгээнд зарцуулах боломж олгоно. Байгууллагын өгөгдөл дэх хиймэл оюун ухааны хүчин чармайлтын дийлэнх хэсгийг одоогоор өгөгдлийг хоёрдмол утгагүй болгоход зарцуулж байна. Бодлого боловсруулагчид зохицуулалтын асуудал дээр ажиллах байр суурьтай байгаа нь ингэх шаардлагыг бууруулна. Илүү хөгжсөн, тогтсон хэдий ч, нягт холбоотой талбарууд нь харилцан ажиллах боломжтой, ангилсан өгөгдлийг суурь болгох замаар дундын дэд бүтцийг бий болгоход хэрэгцээтэй загвараар хангана.

Ил тод зарлах шаардлагад нийцүүлэх

Мэдүүлэгч компаниудын эцсийн өмчлөгчийг зарлах, төвлөрсөн бүртгэлд зориулж ангилсан өгөгдлийг гаргахад илүү хямд тусдаг. Төвлөрсөн бүртгэл нь компаниудыг дотоод үйл ажиллагаа, журмаа стандартчилах боломжтой өгөгдлийг онлайн хэлбэрээр мэдүүлэх стандарт арга замаар хангаж чадна. Мэдээлэл ирүүлэх ажлыг хялбаршуулах, алдааг багасгахын тулд, Армени улс мөн мэдүүлгийн үйл ажиллагаанд ЭӨӨС-ын дүрсжүүлэлтийн санг мөн ашигладаг (Нүд 5 харна уу). Харин ангилаагүй өгөгдлийг мэргэжилтний мэдлэгийг шаардаж болох төрөл бүрийн тусгай процессуудыг ашиглан янз бүрийн хэлбэрээр цуглуулж болно. Ангилаагүй мэдээлэлтэй адилаар дан ганц гар аргаар хийх үнэтэй шалгах ажиллагаанд найдахаас илүүтэйгээр, ирж буй мэдээллийг баталгаажуулдаг бүртгэлүүд нь бусад багц өгөгдөлтэй харьцуулан шалгахын тулд ангилсан өгөгдлийг ашиглаж болно. [32]

Бодлогын нөлөөг ихэсгэх

Дээр дурдсан давуу талууд нь бодлогын үр дүнд хүрэхэд илүү сайн сонголт болдог тул, ангилсан ЭӨ-ийн өгөгдлийн ЭӨИТБ-ын бодлогын зорилгод хүрэх магадлал нь ангилаагүй өгөгдлөөс илүү өндөр байдаг. ЭӨ-ийн мэдээллийг бодлогын тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд дангаар нь ашиглах нь ховор байдаг тул, бусад багц өгөгдөлтэй хослуулан хэрэглэхэд хамгийн их үнэ цэнэтэй байдаг. Хэрэгцээтэй байлгахын тулд, эцсийн өмчлөлийн өгөгдөл нь компани эсвэл хувь хүмүүсийн хувийн мэдээлэл, үйл ажиллагааны талаарх өгөгдөлтэй уялдаатай байх ёстой. Ангилсан өгөгдөл нь нийтлэг талбаруудыг нэгтгэх замаар ЭӨ-ийн мэдээллийг бусад багц өгөгдөлтэй холбох боломжтой болгодог.

Үндэстэн дамнасан өмчлөлийн бүтцийн талаарх бүрэн дүр зургийг гаргахын тулд, ЭӨ-ийн өгөгдлийг өөр улс орнуудын бусад ЭӨ-ийн багц өгөгдөлтэй холбож болно. Ялангуяа авлига, мөнгө угаах тохиолдлуудын үед хэд хэдэн улс орныг хамарсан нарийн төвөгтэй бүтцээр дамжуулан эцсийн өмчлөлийг тодорхойлох ажлыг хэрэгжүүлж болно. Дэлхийн банкнаас гаргасан 150 орчим томоохон авлигын хэргийг судлахад, бараг бүх хэрэгт өмчлөгчийг нуун дарагдуулахын тулд халхавчилсан компани ашигласан бөгөөд ихэнх тохиолдолд үндэстэн дамнасан зохион байгуулалтаар хийсэн байна. [33] Ийм бүтэц зохион байгуулалтын талаарх нарийвчилсан мэдээлэл нь нэг улс орны нээлттэй мэдээллээс бүрэн харах боломж ховор бөгөөд компанийн өмчлөлийн үндэстэн дамнасан шинж чанарыг ойлгохын тулд өөр өөр улс орнуудаас авсан олон тооны ЭӨ-ийн багц өгөгдлийг нэгтгэх эсвэл хууль ёсны өмчлөгчийн өгөгдлийг ЭӨ-ийн өгөгдөлтэй нэгтгэх шаардлагатай болдог. Харилцан ажиллах боломжтой өгөгдөл нь хэд хэдэн бүртгэлийн мэдээллийг нэгтгэх ажлыг хялбаршуулдаг. Халхавчилсан компанийг зүй бусаар ашиглахтай тэмцэхэд үндэстэн дамнасан шалгалт, үндэстэн дамнасан шалгалтын ажиллагааг бий болгох нь хоёр тэргүүлэх чиглэл хэмээн Дэлхийн банкны судалгаанд тодорхойлсон байдаг. “Үндэстэн дамнасан халхавчилсан компанийг буруугаар ашиглах схемийг илрүүлэх нь дутуу хэсгүүдийг нь тус тусдаа барьсан өөр өөр улсын мөрдөн байцаагч нарын хувьд, зарим хэсэг нь байхгүй эвлүүлдэг тоглоомыг эвлүүлэх гэж оролдохтой адил зүйл юм. Эвлүүлдэг тоглоомыг эвлүүлж дуусгахын тулд мөрдөн байцаагч бүх хэсгүүдийг үзэх боломжтой байх шаардлагатай.” [34] Үндэстэн дамнасан өмчлөлийн бүтэц зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийг олж харах нь шалгалтын өөр шинэ талбар руу чиглүүлэх нөөцийг хэмнэнэ (жишээ нь, Нүд 6 харна уу).

ЭӨ-ийн өгөгдлийг өөр зорилгоор хувь хүн эсвэл хуулийн этгээдийн бусад багц өгөгдөлтэй мөн нэгтгэж болно. Жишээ нь, худалдан авах ажиллагаа болон эцсийн өмчлөлтэй холбоотой багц өгөгдлийг хуулийн этгээдийн нийтлэг таних тэмдгийг ашиглах замаар холбож болно. [35] Түүнчлэн, сонгуулийн үйл явцыг хамгаалахын тулд, ЭӨ-ийн өгөгдлийг улс төрийн кампанит ажлын санхүүжилтийн өгөгдөлтэй нэгтгэж болно. [36] Багц өгөгдлийг дундын таних тэмдэггүйгээр холбох боломжтой хэвээр байгаа хэдий ч, аль бүртгэл нь нэг хуулийн этгээд эсвэл хүнтэй холбоотой болохыг тодорхойлохын тулд өгөгдлийг нэгтгэх шаардлагатай ба энэ нь цаг хугацаа их шаарддаг, тодорхой бус үйл ажиллагаа юм. [37] Тиймээс жинхэнэ байгууллагын таних тэмдэг нь ангилсан өгөгдлийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй чухал шаардлага юм (жишээ нь, Нүд 6 харна уу).

Нүд 6: OpenSanctions ба OpenScreening: Жинхэнэ байгууллагын таних тэмдэг ашиглан эцсийн өмчлөл болон хориг арга хэмжээний өгөгдлийг нэгтгэх

АНУ-ын Гадаад хөрөнгийн хяналтын албанд бүртгэлтэй хувь хүн эсвэл компаниудын эсрэг хориг арга хэмжээ нь зөвхөн тухайн хуулийн этгээдэд хамаарахаас гадна, тухайн хуулийн этгээд ихэнх хувийг нь эзэмшдэг эсвэл тухайн хуулийн этгээдийн удирддаг бүх компанид хамаарна. [38] Бусад зарим байгууллагуудын хэрэгжүүлдэг уг зохицуулалт нь компанийн бүтцийн бүрэн мэдээлэл, эцсийн өмчлөлийн ил тод байдлыг хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх зайлшгүй чухал хэсэг болгож байна.

OpenSanctions нь олон улсын өгөгдлийн сан бөгөөд хувь хүн, хуулийн этгээдийн мэдээллийг үндэсний ЭӨ-ийн бүртгэл зэрэг хэд хэдэн эх сурвалжаас цуглуулж, хориг арга хэмжээ болон улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн жагсаалттай холбодог. Уг төсөл нь ийм мэдээллийг нэг өгөгдлийн санд нэгтгэх замаар өгөгдлийн сангуудыг харилцан шалгах, ашиг сонирхлын зөрчил, хууль бус үйл ажиллагааны шинж тэмдгийг илрүүлэх, мөн олон улсын наймаанд оролцож буй үйлчлүүлэгчдийг шалгах, дэлхий даяарх улс төрийн зөрчил, хориг арга хэмжээний бодлогыг хянах зорилготой юм. [39] Үүнийг хийхийн тулд давхардлыг арилгаж, олгосон таних тэмдэг болон тодорхойлох өгөгдлийн талбаруудад тулгуурлан хуулийн этгээд, хувь хүнд ногдох зөвхөн нэг нэгдсэн бичилттэй байх шаардлагатай. [40] Ашиглах боломжтой мэдээллээс шалтгаалж, үүнийг гар ажиллагаагаар хийх шаардлагатай болж болно. [41]

OpenSanctions нь багц өгөгдлөө Хуулийн этгээдийн онцгой таних тэмдгийн сангаас (GLEIF) гаргасан Хуулийн этгээдийн таних тэмдгийн (LEI) лавлах өгөгдөлтэй тааруулна. GLEIF нь LEI олгосон компаниудын олон улсын өгөгдлийн санг [42] үүсгэсэн бөгөөд компаниудын хоорондын өмчлөлийн харилцааны өгөгдлийг мөн нийтэлдэг. [43] Ингэснээр, OpenSanctions-д өгөгдлөө баяжуулж, нэмэлт харилцааг илрүүлэх боломж олгодог. [44]

OpenScreening төслийн хувьд, OpenSanctions нь Олон улсын эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн консорциумаас (ICIJ) нийтэлсэн Offshore Leaks өгөгдлийн сангаас авсан ЭӨ-ийн өгөгдлийг OpenSanctions болон Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, авлигыг мэдээлэх төслийн ашигладаг FollowTheMoney өгөгдлийн загвар руу нарийвчлан бүртгэсэн. [45] Дараа нь уг өгөгдлийг өөрийн OpenSanctions өгөгдлийн сантай нэгтгэж, Neo4J график өгөгдлийн санд байршуулж, Linkurious-аас өгсөн өгөгдлийн дүрсжүүлэлтийн платформд байршуулснаар хүмүүс хориг арга хэмжээ авсан эсвэл улс төрийн нөлөө нь ил болсон хүмүүс болон ЭӨ-ийн илчлэгдсэн өгөгдлийн хоорондын холбоог судалж, дүрслэн харуулах боломжтой болно. [46]

Зураг 4. OpenScreening
OpenScreening

OpenSanctions график өгөгдлийн жишээг Linkurious эрэн сурвалжлах програмтай нэгтгэсэн бөгөөд ОО-ын бүртгэлээс өгөгдөл авахаар төлөвлөж байна. [47] Эх сурвалж: resources.linkurious.com/openscreening.

ЭӨИТБ-ын бодлогын хүрээний тодорхой хэрэгцээнээс харвал, ангилсан өгөгдөл нь ангилаагүй өгөгдлөөс мөн ихээхэн давуу талтай гэсэн үг юм. Ангилаагүй ЭӨ-ийн мэдээлэл нь үйл ажиллагаа, зорилгод саад болох нөөцийн хязгаарлалтыг нэн даруй бий болгодог бол, ангилсан ЭӨ-ийн өгөгдөл нь шинэ төрлийн шинжилгээ, боломжийг нээж өгдөг (Зураг 4 харна уу). Ангилаагүй мэдээлэл нь их хэмжээний авлигын хэргүүдтэй холбоотой шалгалтын ажиллагаа гэх мэт цөөн хэдэн нөхцөлд л хэрэгжих боломжтой, нөөц их шаардах, хамрах хүрээ багатай дүн шинжилгээ хийхэд хүргэдэг. Ангилсан өгөгдөл нь бага зардлаар ЭӨ-ийн багц өгөгдлийг бүхэлд нь макро түвшинд болон туршилтаар шинжлэх боломж олгодог. Энэ нь ангилсан өгөгдөлгүйгээр хийх боломжгүй бодлогын янз бүрийн төрлийн нөлөөллийг нээж өгдөг. Жишээ нь: эдийн засгийн тодорхой салбарууд дахь ЭӨИТБ-тай холбоотой үндэсний аюулгүй байдлын эрсдлийг судлах; бодлогын зохицуулалтын үр дүнгийн статистик дүн шинжилгээ; эсвэл гар аргаар хийх шалгалтыг илүү нарийвчлалтай явуулахын тулд нягтлах шаардлагатай мэдээллийн журмыг боловсруулах. Их Британид Өрсөлдөөн, зах зээлийн алба нь нийтлэг өмчлөл, хяналтыг харгалзан үзсэний дараа тодорхой салбарууд дахь өмчлөлийн төвлөрөлд дүн шинжилгээ хийхдээ ЭӨ-ийн өгөгдлийг ашиглаж эхэлсэн. [48] Өөр нэг жишээн дээр, судлаачид эрчим хүчний шилжилтэд зах зээлийн эрсдэлийг ойлгохын тулд, орхигдсон чулуужсан түлшний хөрөнгийн зураглалыг гаргахын тулд арилжааны компанийн өмчлөлийн багц өгөгдлийг (үүнд эцсийн өмчлөлийг багтаасан) ашигласан. [49]

Мөн ангилсан өгөгдөл нь шалгах боломжтой мэдээлэлд цаг тухайд нь нэвтрэх боломж олгодог. Энэ нь ялангуяа хууль сахиулах болон үндэсний аюулгүй байдлын зорилгод хамаатай бөгөөд сэжигтнийг анхааруулах эсвэл шалгалтын ажиллагааг хойшлуулах эрсдэл бүхий гар аргаар хайх, лавлагаа хийх шаардлагагүй болгоно. Автоматжуулсан хяналт болон нэвтрэлтийн бүртгэлүүд нь нууц эсвэл хязгаарласан мэдээллийг зохих ёсоор ашиглах баталгаа болно.

Эцэст нь, ангилсан өгөгдөл нь баталгаажуулалт, нийт бүртгэлийн хэмжээний дүн шинжилгээ хийх замаар илүү найдвартай өгөгдөл, уян хатан системийг бий болгох боломжтой болгодог. Үүнд бүртгэлд ирүүлсэн өгөгдлийг автоматаар шалгах; босго туршилтад тулгуурласан шалгалт, сорилт; мөн ирүүлсэн өгөгдлийн мета өгөгдлийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх (компани үүсгэн байгуулах тодорхой төлөөлөгчдийг ашиглах гэх мэт) зэрэг ажиллагаа орох ба системийн тодорхой хэсэгт эмзэг байдлыг илрүүлж болно. Энэ нь мөн хувийн мэдээллийг нууцлал, мэдээлэл хамгаалах хууль журмын дагуу тодорхой өгөгдөл хэрэглэгчдэд өөр өөр өгөгдлийн талбарт харилцан адилгүй зөвшөөрөл үүсгэн харилцан ажиллаж болно гэсэн үг юм. Жишээ нь, иргэний үнэмлэхийг баталгаажуулахын тулд өөр төрийн байгууллагад паспортын дугаарыг шалгаж байгаа бүртгэгч нэмэлт хувийн мэдээлэл өгөхгүйгээр утгууд нь одоо байгаа бүртгэлтэй тохирч байгаа эсэх талаар мэдээлэл авах боломжтой болно. [50]

Зүүлт тайлбар

[e] ОО-ын бүртгэл нь үндэсний дөрвөн ЭӨ-ийн бүртгэлийн өгөгдлийг хүлээж авдаг. Үүнийг харна уу: “Open Ownership Register – Data Sources”, Open Ownership, n.d., https://register.openownership.org/data_sources.

төгсгөлийн тэмдэглэл

[6] “The companies we keep: What the UK’s open data register actually tells us about company ownership”, Global Witness, n.d., https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/anonymous-company-owners/companies-we-keep.

[7] “Learning the lessons from the UK’s public beneficial ownership register”, Global Witness and Open Ownership, November 2017, 8, https://www.openownership.org/en/publications/learning-the-lessons-from-the-uks-public-beneficial-ownership-register.

[8] “Learning the lessons from the UK’s public beneficial ownership register”, Global Witness and Open Ownership, 8.

[9] Ben Cowdock, “Tackling abuse of the Scottish Limited Partnerships needs a UK-wide money laundering reform”, Transparency International UK, 3 May 2018, https://www.transparency.org.uk/tackling-abuse-scottish-limited-partnerships-needs-uk-wide-money-laundering-reform.

[10] Жишээ нь, үүнийг харна уу: David Leask and Richard Smith, “Scots shell companies used to launder £4 billion out of Russia”, The Herald, 27 March 2017, https://www.heraldscotland.com/news/15183346.scots-shell-companies-used-to-launder-4-billion-out-of-russia/; Jaccy Gascoyne, “The Use of Scottish Limited Partnerships in Money laundering Schemes”, MLROs.com, n.d., https://mlros.com/the-use-of-scottish-limited-partnerships-in-money-laundering-schemes/.

[11] Chinwe Ekene Ezeigbo, Tymon Kiepe, and Louise Russell-Prywata, “Early impacts of public registers of beneficial ownership: United Kingdom”, Open Ownership, 1 April 2021, https://www.openownership.org/en/publications/early-impacts-of-public-registers-of-beneficial-ownership-uk/.

[12] Кейс судалгааг бүтнээр нь үзэхийг хүсвэл, үүнийг харна уу: Alanna Markle, “Early impacts of public beneficial ownership registers: Ukraine”, Open Ownership, 1 February 2022, https://www.openownership.org/en/publications/early-impacts-of-public-beneficial-ownership-registers-ukraine.

[13] YouControl, “About us”, n.d., https://youcontrol.com.ua/en/about_us/#about-system.

[14] Үүнийг харна уу: YouControl, “Case Studies”, n.d., https://youcontrol.com.ua/en/cases/.

[15] “ISO 8601 – Date and time format”, International Organization for Standardization, n.d., https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html.

[16] ЭӨИТБ-ын систем, бизнесийн үйл ажиллагааны талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл: “Guide to implementing beneficial ownership transparency”, Open Ownership, July 2021, 13, https://www.openownership.org/en/publications/guide-to-implementing-beneficial-ownership-transparency/.

[17] Juraj Labant and Gabriel Šípoš, “The Register of Beneficial Ownership in Slovakia: Revolutionary transparency, questionable implementation, unsure benefits”, Transparency International Slovakia, June 2017, http://transparency.sk/wp-content/uploads/2017/06/Register-of-beneficial-ownership_study2017.pdf.

[18] “Impact Assessment study on the list of High Value Datasets to be made available by the Member States under the Open Data Directive”, Deloitte, EC Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, 30 December 2020, 128, https://doi.org/10.2759/493091.

[19] “Valuing the user benefits of Companies House data – Report 2: Direct Users”, BEIS, Research Paper Number 2019/015, September 2019, 24, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/833767/valuing-benefits-companies-house-data-report-2-direct-users.pdf. ЭӨИТБ-ын шинэчлэлийн эдийн засгийн үр ашгийг хэмжих талаарх нэмэлт мэдээллийг эндээс харна уу: “Measuring the economic impact of beneficial ownership transparency”, Lateral Economics, Open Ownership, and Oxford Insights, May 2022, https://www.openownership.org/en/publications/measuring-the-economic-impact-of-beneficial-ownership-transparency-summary-report/.

[20] “B.C. Consultation on a Public Beneficial Ownership Registry”, Province of British Columbia, Ministry of Finance, January 2020, 12, https://engage.gov.bc.ca/app/uploads/sites/121/2020/01/386142-BCABO-Consultation-Document-For-Release.pdf.

[21] Paul May, “The use of beneficial ownership data by a financial service institution”, Open Ownership, Unpublished.

[22] ЭӨИТБ-ын эдийн засгийн үр ашгийг хэмжих талаарх нэмэлт мэдээллийг эндээс харна уу: “Measuring the economic impact of beneficial ownership transparency”, Lateral Economics et al.

[23] Tymon Kiepe, “Making central beneficial ownership registers public”, Open Ownership, 4, https://www.openownership.org/en/publications/making-central-beneficial-ownership-registers-public.

[24] “openownership/visualisation-tool: A visualisation library for beneficial ownership structures”, GitHub, n.d., https://github.com/openownership/visualisation-tool.

[25] Steve Day, “Transforming procurement systems, one prototype at a time”, Open Ownership, 18 December 2020, https://www.openownership.org/blogs/tps-prototyping.

[26] “Armenia and Latvia become first countries to publish data in line with the Beneficial Ownership Data Standard”, Open Ownership, 15 September 2021, https://www.openownership.org/en/blog/armenia-and-latvia-become-first-countries-to-publish-data-in-line-with-the-beneficial-ownership-data-standard.

[27] “openownership/visualisation-tool”, GitHub.

[28] “Sagamar CJSC – Electronic Register”, Government of Armenia, 2018, https://www.e-register.am/am/companies/1267708/beneficiary.pdf; “BOR declarations: «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ – Electronic Register”, Government of Armenia, 25 June 2021, https://www.e-register.am/en/companies/1340197/declaration/c51e08a7-6fdb-4ab7-a55c-c74a68a8f54c?diagram=1.

[29] Нэмэлт мэдээлэл авах бол, үүнийг харна уу: Day, “Transforming procurement systems, one prototype at a time”. Худалдан авалт хийхдээ ЭӨ-ийн өгөгдлийг ашиглах талаарх нэмэлт мэдээллийг эндээс харна уу: Tymon Kiepe and Eva Okunbor, “Beneficial ownership data in procurement”, Open Ownership, 11 March 2021, www.openownership.org/en/publications/beneficial-ownership-data-in-procurement.

[30] “org-id.guide – list locator (Alpha)”, org-id.guide, n.d., https://org-id.guide/about.

[31] Үүнийг харна уу: “Common Reporting Standard (CRS)”, OECD, n.d., https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/.

[32] Баталгаажуулах янз бүрийн аргуудын хувьд, ангилсан өгөгдөл хэрхэн тусалж болох талаарх нэмэлт мэдээллийг эндээс харна уу: Tymon Kiepe, “Verification of beneficial ownership data”, Open Ownership, 7 May 2020, https://www.openownership.org/en/publications/verification-of-beneficial-ownership-data.

[33] Emile van der Does de Willebois, Emily M. Halter, Robert A. Harrison, Ji Won Park, and J.C. Sharman, The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It (Washington DC: The World Bank, 2011), 52, 121, https://star.worldbank.org/sites/star/files/puppetmastersv1.pdf.

[34] Van der Does de Willebois et al., The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It, 9.

[35] “Beneficial ownership information”, Open Contracting Data Standard, n.d., https://standard.open-contracting.org/latest/en/guidance/map/beneficial_ownership.

[36] Tymon Kiepe, “Using beneficial ownership data for national security”, Open Ownership, 17 December 2021, 18-19, https://www.openownership.org/en/publications/using-beneficial-ownership-data-for-national-security.

[37] Steve Day, “Reconciling beneficial ownership data”, Open Ownership, 17 August 2020, https://www.openownership.org/blogs/reconciling-beneficial-ownership-data; Jason Arterburn, Erin D. Dumbacher, and Page O. Stoutland, “Signals in the Noise: Preventing Nuclear Proliferation with Machine Learning & Publicly Available Information”, Nuclear Threat Initiative and Center for Advanced Defense Studies, 12 January 2021, https://www.nti.org/analysis/reports/signals-in-the-noise.

[38] “Revised Guidance on Entities Owned by Persons Whose Property and Interests in Property Are Blocked”, US Department of the Treasury, 13 August 2014, https://home.treasury.gov/system/files/126/licensing_guidance.pdf.

[39] “About this project”, OpenSanctions, n.d., https://www.opensanctions.org/docs/about.

[40] “Identifiers and de-duplication”, OpenSanctions, n.d., https://www.opensanctions.org/docs/identifiers.

[41] “How we deduplicate companies and people across data sources”, OpenSanctions, 11 November 2021, https://www.opensanctions.org/articles/2021-11-11-deduplication/.

[42] “Global LEI Index”, Global Legal Entity Identifier Foundation, n.d., https://www.gleif.org/en/lei-data/global-lei-index.

[43] “Level 2 Data: Who Owns Whom”, Global Legal Entity Identifier Foundation, n.d., https://www.gleif.org/en/lei-data/access-and-use-lei-data/level-2-data-who-owns-whom.

[44] “ Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data”, OpenSanctions, n.d., https://www.opensanctions.org/datasets/gleif/.

[45] “opensanctions/icij-offshoreleaks: Converter for ICIJ Offshore Leaks data into FollowTheMoney format used by OpenSanctions”, GitHub, n.d., https://github.com/opensanctions/icij-offshoreleaks.

[46] “OpenScreening”, Linkurious, n.d., https://resources.linkurious.com/openscreening; “opensanctions/offshore-graph: Loading OpenSanctions into Neo4J and Linkurious”, GitHub, n.d., https://github.com/opensanctions/offshore-graph.

[47] Уг танилцуулгыг бичиж байх үеийн байдлаар, ОО нь ОО-ын бүртгэлийн ЭӨ-ийн өгөгдлийг энэ төсөлд оруулахаар OpenSanctions багтай хамтран ажиллаж байна.

[48] Open Ownership, “Open Ownership technology showcase #4”, YouTube video, 1:03:14, posted 18 May 2022, https://www.youtube.com/watch?v=ipKkRX8vpZg.

[49] Gregor Semieniuk et al., “Stranded fossil-fuel assets translate to major losses for investors in advanced economies”, Nature Climate Change 12, (26 May 2022): 532-538, https://doi.org/10.1038/s41558-022-01356-y.

[50] Баталгаажуулалтаар дамжуулан найдвартай ЭӨ-ийн өгөгдлийг үүсгэх талаарх нэмэлт мэдээллийг эндээс харна уу: Kiepe, “Verification of beneficial ownership data”.

Next page: Эцсийн өмчлөлийн ангилсан өгөгдлийг хэрэглэх нь