Ангилсан, харилцан ажиллах боломжтой эцсийн өмчлөлийн өгөгдөл

Download document

Publication type
Briefing
Publication

Topics
Beneficial Ownership Data Standard

Sections
Implementation, Research, Technology

Open Ownership Principles
Structured data

Нийт

Энэхүү бодлогын товч танилцуулгад эцсийн өмчлөлийн ангилсан өгөгдлийг цуглуулж, хадгалж, нийтэлснээр ашиглалтыг нь хэрхэн сайжруулж, зардлыг бууруулж, бодлогын нөлөөг ихэсгэх талаар гол ашиг тусыг тоймлосон. Уг баримт бичигт эцсийн өмчлөлийн ангилсан өгөгдлийг хэрэглэхийн тулд хэрэгжүүлэгчдийн анхаарах ёстой хууль эрх зүй, бодлого, техникийн гол асуудлуудыг онцолсон.

Next page: Тойм

Related articles and publications