Эцсийн өмчлөлийг мэдээлэх санкц, мөрдүүлгийг боловсруулах

  • Publication date: 28 April 2022
  • Authors: Ramandeep Kaur Chhina, Tymon Kiepe
  • |  View in: English 

Download document

Publication type
Briefing
Publication

Sections
Implementation, Research

Open Ownership Principles
Up-to-date and historical records, Sanctions and enforcement

Нийт

Энэхүү бодлогын товч танилцуулга нь бодлого боловсруулагчид болон хэрэгжүүлэгчдэд үр дүнтэй, пропорциональ, үр дүнтэй хориг арга хэмжээ, хэрэгжүүлэх дэглэмийг бий болгоход анхаарах гол асуудлуудыг онцолж байна. Энэ нь хориг арга хэмжээ, түүний хэрэгжилтийн хууль эрх зүй, бодлого, техникийн янз бүрийн талуудыг эргэцүүлэн бодоход тусалж, зохих, үнэн зөв, хамгийн сүүлийн үеийн бенефициар өмчлөгчийн мэдээллийн нийцлийг хангахад тусалдаг. Мэдээлэл нь өөр улс орнуудаас шинээр гарч ирж буй сайн туршлагуудыг тодорхойлж, бодлогын үндсэн зарчмуудыг тодорхойлсон.

Next page: Тойм

Related articles and publications