Эцсийн өмчлөлийг хуульд хэрхэн тодорхойлох: Тодорхойлолт ба босго

Баттай тодорхойлолтын зөвлөмж

Дээр дурдсан асуудлуудаас үл хамаарч, тэргүүний туршлагын зарим эхний нотолгоонууд гарч ирж байна. Ерөнхий зарчмын хувиар, ЭӨ-ийг хуульд тодорхой, баттай тодорхойлсон байх ёстой. Open Ownership (ОО) нь ийм ЭӨ-ийн тодорхойлолтод шаардлагатай наад захын стандартыг хангадаг таван үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгийг тодорхойлсон. Эхний гурав нь ЭӨ-ийн тодорхойлолтын үндсэн бүтцийн хэсгүүдтэй холбоотой бол, сүүлийн хоёр нь тэдгээрийг хэрхэн хууль тогтоомжид тусгах талаар авч үздэг.

1. Тодорхойлолтод эцсийн өмчлөгч нь хувь хүн байх ёстой гэж заасан байвал зохино. Компаниуд нь хэд хэдэн компанийг эзэмшиж байлаа ч гэсэн, хувь хүмүүс бараг ямар ч нөхцөлд өмчлөлийн үргэлжилсэн хэлхээний төгсгөлд байдаг. Хэдийгээр энэ нь ойлгомжтой мэт санагдаж болох хэдий ч, хэд хэдэн улс орон тус шаардлагыг хангаагүй хэвээр байна. Тухайлбал, 2019 онд олборлох үйлдвэрлэлийн салбарт хийсэн ЭӨИТБ-ын хууль эрх зүйн хандлагын талаарх судалгаагаар, эцсийн өмчлөгч нь хувь хүн байх ёстой гэдгийг судалгаанд хамрагдсан 16 орны 7 нь тодорхой заагаагүй байна. [7]

2. ЭӨ нь өмчлөл, хяналтын ашиг сонирхлыг аль алиныг нь хамрах ёстой. Хууль ёсны халхавчилсан компанийн өмчлөл, хяналт гэсэн ойлголтууд нь ялгаатай бөгөөд тусдаа тодорхойлогдох ёстой. Гэлээ ч, аль аль нь ЭӨ-ийн хууль эрх зүйн ерөнхий тодорхойлолтын гол бүрэлдэхүүн хэсэг байх ёстой. Хяналтын тодорхойлолтод нийт саналын эрхийн 25%-д хяналт тавих эсвэл ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох эрх зэрэг албан ёсны, хэмжигдэхүйц арга хэрэгслийг багтаасан байх ёстой. Хувь хүн нь хууль ёсны хувьцаа эзэмшигч биш хэдий ч, гэр бүлийн болон бусад харилцаа холбоогоороо дамжуулж ТУЗ-ийн шийдвэр гаргах үйл явцыг удирдан чиглүүлэх боломж зэрэг хяналтын албан бус аргуудыг мөн тодорхойлолтод оруулах ёстой. Улс орнууд ЭӨ-ийн тодорхойлолтыг боловсруулахдаа эдгээр сүүлд тодорхойлсон төрлийн хяналтуудад заримдаа бага анхаарал хандуулдаг. Тухайлбал, 2015 оны G20-ийн гишүүн улсуудын ЭӨ-ийн зарчмуудын хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээгээр, ЭӨ-ийн Хятадын тодорхойлолт нь зөвхөн саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг хамарсан хяналтын хязгаарлагдмал ойлголттой бөгөөд бодит хяналтын бусад хэлбэрийг оруулаагүй болохыг тогтоосон. [8]

3. ЭӨ нь шууд болон шууд бус ашиг сонирхлыг аль алиныг нь хамарсан байх ёстой. Өмчлөл, хяналтыг аль алиныг нь ашиг сонирхлын үргэлжилсэн хэлхээгээр эсвэл нэр бүхий хувьцаа эзэмшигчид эсвэл захирлуудын үргэлжилсэн хэлхээгээр дамжуулан шууд болон шууд бусаар хэрэгжүүлж болно (ийм учраас ЭӨ-ийг эцсийн дүндээ ЭӨ гэж нэрлэдэг). Шууд бус хяналт эсвэл өмчлөлийг хамруулаагүй тодорхойлолт нь зөвхөн хууль ёсны өмчлөлийг хамрах бөгөөд ЭӨ-ийг хангалттай тусгахгүй. Казахстаны хууль тогтоомж нь улс орнууд энэ асуудлыг хэрхэн шийдэж болохыг харуулсан жишээ юм. Газрын хэвлий, газрын хэвлийн ашиглалтын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлд: “Шууд бус хяналт гэдэг нь хүн эсвэл хуулийн этгээдийн хооронд шууд хяналт байдаг хэдий ч, гуравдагч хуулийн этгээдүүдээр дамжуулан өөр хуулийн этгээдийг хянах боломжтой байхыг хэлнэ.” [9]

Нүд 1: Олон улсын бодлогод заасан тодорхойлолт

Түүхээс харахад, улс орнуудын ЭӨ-ийн тодорхойлолтод [10] зарим нэг ялгаа байсаар ирсэн бөгөөд өгөгдөл хэрэглэгчдэд ихээхэн бэрхшээл учруулсан. [11] Гэлээ ч, сүүлийн жилүүдэд тодорхойлолтууд өөр хоорондоо ойртож, дээр дурдсан гурван бүрэлдэхүүн хэсгийг багтаасан, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэд хэдэн тодорхойлолт гарч ирсэн. Эдгээр удирдамжийн тодорхойлолт бүрийн хувьд, тухайн улсын хууль эрх зүйн нөхцөл байдлыг харгалзан үндэсний тодорхойлолтыг удирдамжтай уялдуулан батлах, солих шаардлагатай хэвээр байна. Үүний үр дүнд, бид улс орнуудын тодорхойлолтын зөрүүг олж харсаар байгаа бөгөөд заримдаа сөрөг үр дагаварт хүргэж байна. Жишээлбэл, ЕХ-ны гишүүн орнууд ЭӨ-ийн харилцан адилгүй тодорхойлолтыг ашигладаг тул, үүний үр дүнд зарим улс орнууд ЕХ-ны мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) бодлогын хүссэн үр нөлөөг дэмжих үүднээс сул тодорхойлолттой байдаг. Хүнийг хөрш зэргэлдээ улсын тодорхойлолтоор бус, харин нэг улсын тодорхойлолтоор эцсийн өмчлөгч гэж үзэж болно (жишээ нь, Нүд 2-д тайлбарласан жишээг харна уу).

 • 2014 онд G20-ийн гишүүн орнуудын эцсийн өмчлөлийн ил тод байдлын дээд түвшний зарчмуудыг баталсан бөгөөд үүнд ингэж заасан: “Зарчим 1: Улс орнууд эцсийн дүндээ хуулийн этгээд, эзэмшлийн зохион байгуулалтыг өмчилж, хянадаг хувь хүмүүсийг хамарсан “эцсийн өмчлөгч” гэсэн тодорхойлолттой байх ёстой.”
 • FATF-ын 37 улс, 2 бүс нутгийн байгууллага, түүнчлэн FATF маягийн 9 бүс нутгийн байгууллагыг (FRSB) хамарсан FATF-ын зөвлөмжид ЭӨ-ийг “хуулийн этгээдийг эцсийн дүндээ [шууд бусаар бас орно] эзэмшдэг болон хянадаг, харилцагчийн нэрийн өмнөөс гүйлгээ хийж байгаа хувь хүнийг хэлнэ” гэж тодорхойлсон. Хуулийн этгээд, бусад эрх зүйн бусад зохицуулалт бүхий этгээдэд эцсийн хяналтыг тогтоосон хувь хүн мөн үүнд хамаарна.” [12]
 • ЕХ нь 27 гишүүн улсыг хамарсан Мөнгө угаахтай тэмцэх 4 дэх удирдамждаа (AMLD4) энэхүү тодорхойлолтыг нухацтай давтаж, эцсийн өмчлөгчийг "эцсийн дүндээ үйлчлүүлэгч ба/эсвэл хувь хүнээр төлөөлүүлэн гүйлгээ хийлгэдэг тэдгээрийг эзэмшдэг эсвэл хянадаг хувь хүн" гэж тодорхойлсон. [13]
 • Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын (ОҮИТБС) стандарт нь хэрэгжүүлэгч 53 улсыг хамарсан бөгөөд ЭӨ-ийг "шууд болон шууд бусаар эцсийн дүндээ хуулийн этгээдийг эзэмшиж байгаа, эсхүл хянадаг хувь хүмүүс" гэж тодорхойлсон. [14]

ЭӨ-ийн тодорхойлолтын эдгээр гурван бүрдүүлэгч хэсгийг хууль тогтоомжид тусгахдаа улс орнууд дараах хоёр зарчмыг баримтлах ёстой. Эдгээр нь:

4. Нэг улс оронд хуулиар тогтоосон ЭӨ-ийн нэг, нэгдмэл тодорхойлолт байх ёстой. ЭӨ-тэй холбоотой бусад бүх хуулиуд уг хуулиас эшлэх ёстой. Доор авч үзсэнчлэн, мэдээлэх янз бүрийн босго түвшинг үүнд багтааж болно. Мөнгө угаахтай тэмцэх тухай хууль болон төрийн худалдан авах ажиллагаатай холбоотой бусад хуулиуд гэх мэт хууль эрх зүйн өөр өөр салбарт харилцан адилгүй тодорхойлолтыг нэг улс оронд боловсруулах нь ховор юм. Тухайлбал, Мексик улс одоогийн байдлаар Хууль бус гүйлгээнээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Зээлийн байгууллагын тухай хууль болон бусад хуулиудад [15] хэд хэдэн тодорхойлолттой байгаа бөгөөд 2023 он гэхэд улсын бүртгэл үүсгэж эдгээрийг уялдуулахаар ажиллаж байна. Мөн Армени улс 2008 оны Мөнгө угаахтай тэмцэх тухай хууль болон олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлыг зохицуулдаг 2019 оны Улсын бүртгэлийн тухай хуульд ЭӨ-ийг өөрөөр тодорхойлж, өөр өөр босго түвшин ашигласан. Ийм арга нь эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг ил тод зарлах шинэ шаардлагуудыг эхлүүлэхэд тустай байж болох хэдий ч, хэрэгжилтийн явцад төөрөгдөл үүсгэж, компаниудад мэдээлэл тайлагнах ачааллыг нэмэгдүүлэхэд хүргэж болзошгүй. Боломжит өөр өөр мэдүүлгийн босго бүхий нэг тодорхойлолттой байх нь хуулийн цоорхойг багасгаж, зохих өгөгдөл цуглуулах маягтыг бий болгоход хялбар болгоно. Шаардлагатай үед буюу жишээ нь, бодлогын үр нөлөөг дэмжихийн тулд нэмэлт нарийвчилсан мэдээлэл шаардлагатай бол, тодорхой салбаруудад зориулж нэгдсэн тодорхойлолтод тодорхой нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

5. Хууль тогтоогчид ЭӨ-ийг юу бүрдүүлдэг талаар өргөн хүрээтэй, бүхнийг хамарсан тодорхойлолтыг бий болгохыг хичээх хэрэгтэй бөгөөд үүнийгээ ЭӨ-ийг хянах боломжтой жишээнүүдийн бүрэн бус жагсаалттай хослуулах ёстой. Ингэх болсон шалтгаан нь хуулийн этгээдийг хууль бусаар ашиг хонжоо олох зорилгоор ашиглаж буй хүмүүс компаниудаас эдийн засгийн үр өгөөж хүртэх, компаниудад хяналт тавих шинэ арга замыг байнга сэдэж байдаг тул, зөвхөн иж бүрэн гэж таамагласан төрөл, хэлбэрүүдийн жагсаалтад үндэслэсэн тодорхойлолтыг байнга хянаж байх шаардлагатай гэсэн үг юм. Түүнчлэн, хууль эрх зүйн орчин бүр өөрийн ашиглаж болох эмзэг байдлыг хадгалдаг тул, олон улсын бүрэн жагсаалтыг гаргах оролдлого нь бас хэрэгжих боломжгүй юм. Иймд, улс орнуудын хувьд хамгийн шилдэг арга нь ЭӨ-ийн өргөн хүрээний тодорхойлолтыг ашиглах бөгөөд тус тодорхойлолтод хамаарах тодорхой өмчлөл, хяналтын зохицуулалтыг тодорхойлсон жишээнүүдийг нэмж оруулах юм. Өргөн хүрээг хамарсан тодорхойлолт нь тодорхой хүмүүсийг компанийн эцсийн өмчлөгч гэж үзэж болох эсэхийг ойлгох шаардлагатай шалгагчдын хувьд чухал юм. Жишээнүүдийн жагсаалт нь ил тод зарлах шаардлага бүхий компаниудын хувьд, мэдээлэх үүргээ алдаа мадаггүй биелүүлэхэд нь тусална. Хувьцаа болон саналын эрхийг шууд болон шууд бусаар эзэмшихийн тулд, улс орнууд ихэвчлэн хувиар илэрхийлсэн босго түвшин тогтоодог бөгөөд энэ талаар хожим уг товч танилцуулгад авч үзнэ.

Дээр дурдсан таван бүрэлдэхүүн хэсгийн аль нэгийг үл тоомсорлох нь ЭӨ-ийн мэдээлэл ил болгох дүрэмд хуулийн цоорхой гаргаж, хэрэгжилтийн үр дүнг бууруулна.

Нүд 2: Словак: ЭӨ-ийн тодорхойлолт дээрх кейс судалгаа

2017 онд байгуулагдсан Словак улсын төрийн секторын түншүүдийн бүртгэл нь төрийн салбарт бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нийлүүлдэг, хөрөнгө худалдаж авдаг, эсвэл төрийн байгууллагаас зохих санхүүгийн дэмжлэг авдаг хувийн хуулийн этгээдүүдэд зориулсан ЭӨ-ийн бүртгэл юм. 2020 оны 6-р сарын байдлаар 78,608 эцсийн өмчлөгч, 28,358 компани байна. [16]

Словакын хууль тогтоомж нь өөр өөр салбаруудад зориулсан ЭӨ-ийн хэд хэдэн тодорхойлолтыг агуулдаг байсан. Гэлээ ч, ЕХ-ны AMLD4-ийг хэрэгжүүлэх явцад Словак улс тэдгээрийг 315/2015 (Төрийн секторын түншүүдийн бүртгэлийн тухай, зарим хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль) тоот хуулийн дагуу нэг тодорхойлолтоор сольсон. Уг хуулинд Словак улсын мөнгө угаахтай тэмцэх ерөнхий хууль тогтоомжид (хууль № 297/2008) “эцсийн үр шим хүртэгч”-ийг дараах байдлаар тодорхойлсон. Үүнд:

“(1) Хуулийн этгээд, хувь хүн (бизнес эрхлэгч) эсвэл хөрөнгө оруулалтын бус нэгдсэн хөрөнгийн санг үр дүнтэй удирддаг, хянадаг хувь хүн бүр болон дээр дурдсан талуудын ашиг тусын тулд үйл ажиллагаа, бизнесээ явуулж байгаа хувь хүн бүрийг эцсийн өмчлөгч; эцсийн үр шим хүртэгчид гэж үзнэ. Ялангуяа дараах тохиолдолд:

 • a) хөрөнгө оруулалтын бус нэгдсэн хөрөнгийн сан, зохицуулалттай зах зээл дээр арилжаалахыг зөвшөөрсөн үнэт цаас гаргагчийн алинд нь ч үл хамаарах хуулийн этгээдийн хувьд, тодорхой дүрэм журмын дагуу мэдээлэл өгөх, ил болгох шаардлага тавигдсан бол, 37) Гишүүн улсын дүйцэхүйц хууль дүрэм эсвэл дүйцэхүйц олон улсын стандартаар эцсийн үр шим хүртэгч нь дараах эрх бүхий хүн байна. Үүнд:
  • 1. эзэмшигчид бүртгэлтэй хувьцаа гэх мэт хуулийн этгээд эсвэл түүний үндсэн хөрөнгө дэх шууд болон шууд бус хувьцаа эсхүл тэдгээрийн нийт дүнгийн 25%-иас доошгүй хувийн саналын эрхтэй,
  • 2. хуулийн этгээдийн хууль ёсны байгууллага, удирдах байгууллага, хянах байгууллага буюу хяналтын байгууллага, эдгээр байгууллагуудын аль нэг гишүүнийг томилох буюу нэр дэвшүүлэх эсвэл чөлөөлөх эрхтэй;
  • 3. дээрх (1.), (2.)-д зааснаас өөрөөр хуулийн этгээдэд хяналт тавьдаг,
  • 4. холбоотой хуулийн этгээдийн бизнес эсвэл хуулийн этгээдийн явуулж буй бусад үйл ажиллагаанд эдийн засгийн ашиг сонирхлын 25%-иас доошгүй хувийг эзэмших эрхтэй,
 • b) хувиараа бизнес эрхлэгчийн [17] хувьд, холбогдох хувиараа бизнес эрхлэгчийн бизнес эсвэл хувиараа бизнес эрхлэгчийн явуулж буй бусад үйл ажиллагааны эдийн засгийн ашиг сонирхлын 25%-иас доошгүй хувийг эзэмших эрхтэй хувь хүн нь эцсийн үр шим хүртэгч гэж тооцогдоно;
 • c) хөрөнгө оруулалтын бус нэгдсэн хөрөнгийн сангийн хувьд, эцсийн үр шим хүртэгч нь дараах эрх бүхий хүн байна. Үүнд:
  • 1. хөрөнгө оруулалтын бус нэгдсэн хөрөнгийн санг үүсгэн байгуулагч эсвэл хувь нийлүүлэгч; үүсгэн байгуулагч эсвэл хувь нийлүүлэгч нь хуулийн этгээд бол, (a) дэд хэсэгт заасны дагуу эцсийн үр шим хүртэгч нь хувь хүн гэж тооцогдоно.
  • 2. хөрөнгө оруулалтын бус нэгдсэн хөрөнгийн сангийн хууль ёсны байгууллага, удирдах байгууллага, хянах байгууллага буюу хяналтын байгууллага, эдгээр байгууллагуудын аль нэг гишүүнийг томилох буюу нэр дэвшүүлэх эсвэл чөлөөлөх эрхтэй; эсвэл эдгээр байгууллагуудын аль нэг гишүүнийг томилох буюу нэр дэвшүүлэх эсвэл чөлөөлөх эрхтэй байгууллагын гишүүн,
  • 3. эдгээр байгууллагуудын хууль ёсны байгууллага, удирдах байгууллага, хянах байгууллага буюу хяналтын байгууллага,
  • 4. хөрөнгө оруулалтын бус нэгдсэн хөрөнгийн сангаас олгосон хөрөнгийн 25%-иас доошгүй хувийг хүлээн авдаг бөгөөд тухайн сангийн ирээдүйн эцсийн өмчлөгчдийг тодорхойлсон; хэрэв сангийн ирээдүйн эцсийн өмчлөгчдийг тодорхойлоогүй бол, хөрөнгө оруулалтын бус нэгдсэн хөрөнгийн санг байгуулснаас эсвэл үйл ажиллагаа явуулснаас ихээхэн ашиг хүртсэн хэсэг бүлэг хүмүүсийг эцсийн үр шим хүртэгч гэж үзнэ.

(2) (1)(а)-д заасан шалгуурыг хангасан хувь хүн байхгүй тохиолдолд, дээд шатны удирдлагын багийн гишүүдийг эцсийн өмчлөгч гэж үзнэ; хууль ёсны байгууллага, хууль ёсны байгууллагад ажлаа шууд тайлагнадаг хууль ёсны байгууллагын гишүүн, төлөөлөх эрх эзэмшигч, ахлах менежерийг дээд шатны удирдлагын багийн гишүүн гэж үзнэ.

(1) ба (a), (b), (c) дэд хэсгийн (2.)-(4.)-д заасан шалгуурыг дангаараа хангаагүй хэдий ч, эдгээр шалгуураас наанадаж нэгийг зөвшилцсөний дагуу төлөөлөн үйл ажиллагаа явуулж байгаа буюу ижил журамтай этгээдтэй хамт хангасан хувь хүнийг эцсийн үр шим хүртэгч гэж үзнэ.” [18]

Словакын хууль тогтоогчид ЕХ-ны тодорхойлолтын зорилгод аль болох ойртуулахын зэрэгцээ, үндэсний нөхцөл байдалтайгаа уялдуулан өөрчлөхийг хичээсэн. Тиймээс, энэ нь ЕХ-ны тодорхойлолтын бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хадгалсан хэдий ч, гэмт хэрэгтэй холбоотой Словакын практик туршлагад тулгуурласан хамтарсан хяналт, зохицуулалттай үйл ажиллагааны зарим заалтыг нэмж оруулсан. Энэ нь хэн нэгэн ЭӨ-ийн тодорхойлолт эсвэл босгыг дангаараа хангаж чадахгүй байж болох хэдий ч, нэг ба түүнээс дээш бусад хүмүүстэй хамтдаа үүнийг хангаж чадна гэсэн үг юм. Жишээлбэл, хэрэв тэдгээр хүмүүс нь нэг гэр бүлийн гишүүд бол эсвэл өөр өөр хувьцаа эзэмшигчид ижил төстэй санал өгсөн түүхтэй байвал, хамтарсан хяналт, зохицуулалттай арга хэмжээ гэж үзнэ.

Словакын тодорхойлолтод ЭӨ-ийн хэд хэдэн тодорхой шалгуурыг (“тусгайлан”) заасан хэдий ч бусад салбарт өргөн хүрээтэй хэвээр байгаа тул, тодорхойлолтын агуулгыг хадгалсаар байна. Жишээлбэл, компанийн эзэмшдэг үнэтэй автомашиныг тухайн компанид ажилладаггүй хүн жолооддог (хөрөнгө ашиглах) бол (1) c) 4-т заасан заалтад хамаарна: Хуулиар эрх олгогдоогүй хэн нэгний аливаа эдийн засгийн үр ашгийг хамарсан “их хэмжээний ашиг”. Словак улсад компаниуд тансаг зэрэглэлийн автомашинаа жолоодохыг улстөрчдөд зөвшөөрөх нь ховор. Уг тодорхойлолт нь одоогоор ямар ч хяналтгүй байж болох хэдий ч, хүссэн үедээ шууд хяналтаа авах боломжтой хүмүүсийг мөн хамарна.

Өөр өөр улс орнууд дахь ЭӨ-ийн харилцан адилгүй тодорхойлолтууд нь тухайн хувь хүнийг нэг улсад нь компанийн эцсийн өмчлөгчөөр тодорхойлж болох ч, нөгөө улсад тэгэж үзэхгүй байж болно гэсэн үг юм. Үндэстэн дамнасан компаниудын хувьд, Словак болон хөрш Чех улсад аль алинд нь орон нутгийн охин компаниудтай байдаг бөгөөд хоёр улсад мэдээлэл ил болгох өөр өөр шаардлага тавьдаг тул, ийм зүйл аль хэдийн ажиглагдсан. [19] Уг танилцуулгыг бичиж байх үеийн байдлаар, 2020 оны 11-р сард батлагдах Чехийн ЭӨ-ийн шинэ хуулийн санал болгож буй үг хэллэг нь жишээнүүд оруулаагүй (“ялангуяа” гэсэн үг алга) хэдий ч, хэн нэгнийг эцсийн өмчлөгч гэж үзэж болох шалгууруудын бүрэн жагсаалт хэлбэрээр боловсруулсан байна. Энэ нь ЭӨ-ийг бие даасан ойлголтоос илүтэйгээр хууль ёсны, албан ёсны ойлголт болгож хувиргах эрсдэлтэй. Словак улсад хэрэв хэн нэгэн хувьцааны 24.9%-ийг эзэмшиж, өөрөөр хэлбэл ил болгох босго түвшинд хүрээгүй, бусад хувьцаа эзэмшигчид тус бүр 1%-иас илүү хувьцаа эзэмшээгүй бол, компанийн дүрмээр тухайн хүнд томоохон шийдвэр гаргах боломж олгосон бол, тухайн хүн өөрийн эцсийн өмчлөлийг мэдээлэх шаардлагатай хэвээр байна.

Словакын тодорхойлолтын баттай байдлыг шүүх дээр туршиж, шалгаж үзсэн. Шүүх нь эцсийн өмчлөгчдийг тодорхойлох боломжгүй хэдий ч, жишээлбэл, Словакын хуулиар компанийн нотлох үүргийн хүрээнд мэдээллийг ил тод зарлах шаардлагатай болсон бол, тухайн хүн нь эцсийн өмчлөгч мөн эсэхийг тогтоож болно. Шүүх эцсийн өмчлөлтэй холбоотой арав гаруй шийдвэр гаргачихаад байсан. Үүнд хуулийн этгээдүүдийг бүртгэлээс хассанаар төрийн гэрээ байгуулах тендерт оролцох эрхгүй болгох арга хэмжээ мөн орно. [20]

Зүүлт тайлбар

[7] Afghanistan, Cameroon, Colombia, Republic of Congo, Kazakhstan, Liberia, and Malawi. Үүнийг харна уу: Extractive Industries Transparency Initiative, “Legal approaches to beneficial ownership transparency in EITI countries”. June 2019. Эндээс харна уу: https://eiti.org/files/documents/legal_approaches_to_beneficial_ownership_transparency_in_eiti_countries.pdf [2020 оны 9-р сарын 29-нд нэвтэрсэн].

[8] Transparency International, “China Beneficial Ownership Transparency”. 2015. Эндээс харна уу: https://www.transparency.org/files/content/publication/2015_BOCountryReport_China.pdf [2020 оны 9-р сарын 29-нд нэвтэрсэн].

[9] Adilet, “On Subsoil and Subsoil Use”. 27 December 2017. Эндээс харна уу: http://adilet.zan.kz/eng/docs/K1700000125 [2020 оны 9-р сарын 29-нд нэвтэрсэн].

[10] World Bank, “The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It”. 2011. Эндээс харна уу: https://star.worldbank.org/sites/star/files/puppetmastersv1.pdf.

[11] Refinitiv, “Beneficial ownership: Are you ready for 5AMLD?”. 19 June 2019. Эндээс харна уу: https://www.refinitiv.com/perspectives/financial-crime/beneficial-ownershipare-you-ready-for-5amld/ [2020 оны 9-р сарын 29-нд нэвтэрсэн].

[12] Financial Action Task Force Guidance, “Transparency and Beneficial Ownership”. October 2014. Эндээс харна уу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf [2020 оны 9-р сарын 29-нд нэвтэрсэн].

[13] Official Journal of the European Union, “Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council”. 20 May 2015. Эндээс харна уу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN [2020 оны 9-р сарын 29-нд нэвтэрсэн].

[14] Extractive Industries Transparency Initiative, “Beneficial ownership: Revealing who stands behind the companies”. Эндээс харна уу: https://eiti.org/beneficialownership [2020 оны 9-р сарын 29-нд нэвтэрсэн].

[15] EITI México, “Apuntes para la divulgación de beneficiarios reales de las empresas extractivas en México”. 25 November 2019. Эндээс харна уу: https://www.colaboratorio.org/wp-content/uploads/2019/11/BREITIMX-vf-25112019.pdf [2020 оны 9-р сарын 29-нд нэвтэрсэн].

[16] Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej Republiky, “Rozšírené vyhľadávanie”, Available at: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/VyhladavaniePartnera [Accessed 23 June 2020].

[17] Хувиараа бизнес эрхлэх нь Словак улсад байдаг байгууллага, хууль эрх зүйн энгийн хэлбэр бөгөөд хувиараа бизнес эрхлэгч эсвэл хувиараа хөдөлмөр эрхлэхтэй төстэй хуулийн этгээд байгуулахгүйгээр бизнес эрхлэх арга хэлбэр юм.

[18] SlovLek, “297/2008 Coll.” 25 October 2016. Эндээс харна уу: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/297/vyhlasene_znenie.html [2020 оны 9-р сарын 29-нд нэвтэрсэн].

[19] Үүнийг харна уу: Open Ownership, “Early impacts of public registers of beneficial ownership: Slovakia”. September 2020. Эндээс харна уу: https://www.openownership.org/uploads/slovakia-impact-story.pdf [Accessed 14 October 2020].

[20] Жишээ нь, үүнийг харна уу: Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej Republiky, “Zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ďalších informácií (InfoSúd)”. November 2018. Эндээс харна уу: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/rozhodnutie/3b90ffbc-a519-4e53-9627-329d6708b85d%3A4744e659-e5a2-42b3-a069-06abc5302a19 [2020 оны 9-р сарын 29-нд нэвтэрсэн].

Next page: Thresholds